بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مشكلات روانپزشكي در زنان قرباني خشونت هاي خانگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهربانو قهاري دكترا روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: Domestic violence گستره اي از رفتارهاي آزارنده از جمله اعمال خشونت هاي جسماني-رواني و مبني را در بر مي گيرد.اين بدرفتاريها عموماً توسط شخصي اعمال مي شود كه رابطه نزديك و صميمانه اي با طرف مقابل دارد و به منظور اعمال قدرت -سلطه و اقتدار به كار گرفته مي شود(والكر،1999). عوامل فرهنگي-اجتماعي-اقتصادي در بروز خشونت نسبت به خانمها دخيل هستند برخي از اين عوامل بخصوص عوامل فرهنگي در برخي جوامع حتي مي توانند اعمال خشونت مردان را نسبتبه زنان موجه جلوه دهند. پژوهشهاي گسترده به عمل آمده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه اعمال خشونت نسبت بهخانمها به هر صورتي كه باشد خطر ابتلاء به اختلالات روانپزشكي را افزايش مي دهد. نتايج مطالعات زيادي نشان داده است كه قربانيان خشونت از مشكلات زيادي رنج مي برنداز جمله :اختلالات افسردگي-اضطراب-اختلالات خوردن رفتارهاي اجتنابي و ...-(اليزبرگ،1999). در بيشتر پژوهش ها رابطه بين همسرآزاري و افسردگي در زنان معنادار بوده است(كلرمن،1997).بين اعمال خشونت و آسيب هاي جسماني-جنسي و رواني از جمله اختلالات تجزيه اي -صدمه زدن عمدي به خود بدكاري هاي جنسي-اقدام به خودكشي و اضطراب رابطه وجود دارد(دوالكر،1999). در حال حاضر سازمان ملل متحد به اين قضيه بعنوان بخشي از معضل حقوق بشر مي نگرد وذكر مي كند كه از بين بردن اين شكل با تشريك مساعي سازمان ها و نهادهاي مختلف جامعهامكانپذير است.به نظر مي رسد كه علاوه بر تسهيلات قانوني در جهت حمايت از زنان و محدوديت اعمال خشونت مردان،تغيير نگرشها و الگوهاي غلط نقش جنسي تغيير اسطوره هاي نادرست رايج در برخي از جوامع راجع به ضرورت خشونت در زندگي لازم و ضروري است (سازمانملل ،1994).در حال حاضر در بيشتر كشورهاي دنيا نظير امريكا انگلستان-آرژانتين -شيلي-نيكاراگوئه -يونان-روسيه-ژاپن و... پروژه هاي با تشريك مساعي روانشناسان-جامعه شناسان-وكلا و سياستمداران در دست اقدام و در حال آخر است هدف عمده اي اين پروژه ها كمك به زنان صدمه ديده،اعطايي تسهيلات قانوني براي خانمها.تغيير نگرشها و الگوهاي غلط رايج فرهنگي با تبليغات وسيع در سطح جامعه و تشكيل پايگاهها و مراكز بحران در جهتحمايت از خانمها مي باشد .(فاوست و همكاران 1999). 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.