بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثيرنابرابري و فقر بر كارآيي سياست هاي كلان اقتصادي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محسن رناني , ساير آثار   مريم مه آبادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: نابرابري,سياست هاي كلان اقتصادي,جوامع در حال توسعه,فقر,رشد اقتصادي 

چكيده: جاي بسي شگفتي است كه با وجود رشد سريع در دو دهه اخير ، فقرا همچنان فقيرند و هنوزبر اين باور بسياري از نظريه پردازان توسعه اصرار مي ورزند كه رشد، فرايندي است نابرابرانه كه در عين حال بهبود وضع فقرا را نيز به همراه خواهد داشت. وجود فقر در هر جامعه مبين عملكرد نادرست ساز و كار توزيع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعي و اقتصادي آن جامعه است. با توجه به پايين بودن ميل نهايي به مصرف در ميان ثروتمندان جوامع در حال توسعه وعدم تمايل آنان به سرمايه گذاري مازاد درآمد بر مصرف خود در امور توليدي از يك سو وتامين نيروي كار .فعاليت هاي توليدي توسط فقرا و بالا بردن ميل نهايي به مصرف آناناز سوي ديگر اجراي سياست هاي فقرزدايي معطوف به توزيع عادلانه تر درآمد موجب تحركبيشتر چرخه توليد و رشد اقتصادي بالاتر مي گردد در عين حال به كارايي بيشتر ابزارهاي سياستي تعقيب كننه هدف رشد اقتصادي نيز مي انجامد در حالي كه سياست هاي تنظيم كننده هدف رشد اقتصادي بي اعتنا به مساله فقر و توزيع نابرابر آن.نه تنها متضمن كاهش فقر نمي باشد بلكه مطابق شواهد آماري موجب گسترش فقر نيز گرديده اد در كشور ما نيز سياست هاي معطوف به هدف رشد اقتصادي به موفقيتي در كاهش فقر دست نيافته اند بلكه موجب تعميق و گسترش آن نيز در جامعه گرديده اند. از اين رو مي توان به طور كلي اين گونه نتيجه گيري نمود كه: براي بهبود وضعيت رفاهي جامعه دست يابي به رشد اقتصادي بالاتر و كاراتر نمودن سياست هاي ناظر بر هدف رشد اقتصادي .اجراي سياست هاي فقر زدايي معطوف به توزيع مجدد درآمد و ثروت ضرورتي انكار ناپذير مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.