بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشكلات هيجاني -رفتاري كودكان آزار ديده در دانش آموزان پسر پايه دوم مقطع راهنمايي شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدرضا محمدي دانشيار فوق تخصص روانپزشكي , ساير آثار   محمدعلي نظري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   پروانه محمدخاني استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   مژگان صلواتي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هدف پژوهش حاضر بررسي مشكلات هيجاني -رفتاري دانش آموزان آزار ديده پايه دوم مقطع راهنمايي شهر تهران بود. روش:اين مطالعه مرحله سوم پژوهش گسترده اي است كه در مرحله اول آن از طريق يك روشنمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان 77855 پسر پايه دوم مقطع راهنمايي مدارس شهر تهران تعداد 1443 نفر انتخاب شدند و از آنان خواسته شده تا به مقياس كودك آزاريو ضربه (CATS)(فرم تعديل يافته ،1991،sanders&Becker) پاسخ دهند. از ميان اين تعداد 63 دانش آموز بر اساس نقطه برش مقياس مذكور (كودكان خياباني )بهعنوان دانش آموزان آزار ديده شناسايي شدند.در مرحله دوم 38 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند.گروه مقايسه (40 نفر)از بين كساني انتخاب شدند كه نمراتشان در پايين ترين حد مقياس كودك آزاري و ضربه قرار داشت(گروه آزار نديده ).در اين مرحله از والدين هر دو گروه خواسته شد تا فهرست رفتاري كودك (Achenbach,1991)(CBCL) را تكميل كنند. در مرحله سوم ،مشكلات روانشناختي دو گروه موردمطالعه همين مرحله بر اساس گزارش خود آنان با استفاده از فرم خود گزارشي نوجوانان (Achenbach & Edelbrock,1991)(YSR) مورد بررسي قرار گرفت كه اين گزارش مربوط به سومپژوهش مذكور است.آزمون T نشان داد كه دانش آموزان آزار ديده در مقايسه با دانش آموزان آزار نديده در تمام خرده مقياسهاي آزمون (CBCL)،نمرات بالاتري داشتند(P<0/001) علاوه بر اين ،در تمام خرده مقياسهاي آزمون CBCL ،تعداد دانش آموزان دچار مشكلات هيجاني-رفتاري در بين دانش آموزان آزار ديده بيشتر از دانش آموزان آزار نديده بود.(P>0/01,P>0/05).دانش آموزان آزار ديده بيش از دانش آموزان آزار نديده داراي مشكلات هيجاني و رفتاري بودند.از بين مشكلات مذكور ،ميزان مشكلات مربوط به اضطراب و افسردگي در ميان دانش آموزان آزار ديده شايعتر از ساير مشكلات بود.علاوه بر اين نتايج نشان داد كه سطح ارزيابي والدين از فرزندان خود در مشكلات مربوط به انزوا،اضطراب و افسردگي و مشكلات توجه ،بيش از سطح ارزيابي فرزندان از همين مشكلات بود.در بقيه خرده مقياس ها بين ارزيابي والدين و فرزندان،همخواني و توافق وجود داشت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.