بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مقايسه اتخاذ شيوه هاي كنار آمدن در معتادان گمنام (NA) و افراد وابسته به مواد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه قاسم زاده روانشناسي , ساير آثار   مهديه الهي كارشناسي روانشناسي باليني , ساير آثار   فريبا بشردوست تجلي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش يك مطالعه شبه تجربي از نوع پس رويدادي مي باشد كه با هدف مقايسه راهبردهاي كنار آمدن (مساله مدار و هيجان مدار)در معتادان گمنام و افراد وابسته به مواد صورت گرفته است.حجم نمونه در اين پژوهش 60 آزمودني مي باشد كه بر حسب گروههاي مقايسهشامل دو گروه 30 نفري مي باشد .گروه اول معتادين خود معرف مراجعه كننده به مركز معتادين خود معرف شهيد فاميلي و گروه دوم معتادين گمنام شركت كننده در انجمن معتادان گمنام مركز بهزيستي استان تهران مي باشد،كه بين 18-40 ساله سن دارند و به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش آزمون راهبردي كنارآمدن بيلينگر و موس مي باشد و داده هاي بدست آمده براي آزمون فرضيه تحقيق با استفاده از آزمون آماري مجذور X2 تجزيه و تحليل شدند.فرضيه عبارت از اين است كه بين راهبردهاي كنار آمدن معتادان گمنام NA و افراد وابسته به مواد رابطه وجود دارد.نتايج بدست آمده فرضيه تحقيق را تاييد كرد.بعبارت ديگر نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين راهبردهاي كنار آمدن معتادان گمنام NA و افراد وابسته به مواد از لحاظ آماري رابطه وجود دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.