بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ساخت،تعيين اعتبار و روايي مقياس كودك آزاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي نظري كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار   پروانه محمدخاني استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار   مژگان صلواتي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين پژوهش به منظور تهيه و تعيين اعتبار و روايي مقياس سنجش كودك آزاري در دانش آموزان مقطع راهنمايي سطح شهر تهران انجام شده است.پس از بررسي ادبيات پژوهشي و تستهايمشابه در اين زمينه در ايران و ساير كشورها،خزانه سوالها تهيه شد.مقياس در سه مرحله رواسازي (Validation) گرديد.در مرحله اول سوالهاي مقياس بر اساس نظر اساتيد و صاحب نظران موضوع،تجزيه و تحليل گرديد و سوالهايي كه داراي بيشترين امتياز بودند،انتخاب شدند (روايي محتوايي )در مرحله دوم ،مقياس تجديد نظر شده بر روي دو گروه از كودكان يعني كودكاني كه مورد آزاز قرار گرفته بودند و كودكان غير آزارديده اجرا گرديد(روايي ملاكي).بر اساس نتايج مرحله دوم سوالهايي كه قادر بودند بين دو گروه تمايز قايلشوند بعنوان سوالهاي نهايي انتخاب گرديدند.در مرحله سوم،همبستگي نمرات مقياس كودكآزاري با نمرات فهرست علايم ضربه رواني براي كودكان (TSCC) محاسبه گرديد(روايي سازه).به منظور تعيين اعتبار (Reliability) از دو روش استفاده شد:محاسبه همساني دروني (Internal consisency) و آزمون-آزمون مجدد(test-retest).نتايج:در ارتباط با روايي ملاكي،نتايج نشان داد كه ميانگين همه آيتمهاي مقياس در گروه كودكان آزارديده به طور معناداري بالاتر از ميانگين گروه كودكان غير ازار ديده بود.در خصوص روايي سازه،نتايجحاكي از همبستگي معنادار بين نمرات دو آزمون بود.در ارتباط با اعتبار نيز ضرايب اعتبار بالاي 90% بدست آمد. با اين مقياس مي توان كودكان آزار ديده را از غير آزار ديده غربال نمود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.