بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير همانندي /تضاد در ويژگيهاي شخصيتي درونگرايي/برونگرايي بر رضايت زناشويي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عصمت دانش استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين پژوهش كه از نوع پژوهش هاي پس رويدادي است.به منظور دستيابي به داده هاي علمي در جنبه هاي بنيادي و كاربردي در قلمرو همانندي /تضاد در ويژگي هاي شخصيتي درونگرايي/برونگرايي بر رضايت زناشويي زوج هاي در حال زندگي مشترك،207 زوج(414 نفر)از ميان 15973 نفر اعضاي هيئت علمي،كارمندان و دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه آزاداسلامي واحد كرج انتخاب،و بر اساس همانندي /تضاد از نظر تيپ و شدت درونگرايي/برونگرايي به 16 گروه تقسيم شدند. ابزارهاي پژوهش به منظور اندازه گيري ابعاد و شدت درونگرايي/برونگرايي مقياس 57 سئوالي آيزنك،و براي اندازه گيري سطح رضايت زناشويي پرسشنامه Enrich بود.هر دو پرسشنامه توسط زنها و شهر ها تكميل شدند.به گونه اي كه هر زوج به 4 پرسشنامه (2 پرسشنامهآيزنك،2 پرسشنامه رضايت زناشويي)پاسخ دادند و به اين ترتيب 207 زوج 828 پرسشنامه را تكميل كردند. نتايج حاصل يا استفاده از آمار توصيفي ،تحليل پراكندگي يك طرفه (آزمون F)و ازمون LSD(حداقل تفاوت معني دار)براي بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين ها،مورد تحليل قرار گرفتند.يافته ها در پرتو پژوهش هاي گذشته و 5 فرضيه پژوهش حاضر نكات زير را برجسته ساختند: 1- بهترين تركيب ،ازدواجي است كه يكي از زوجين از نظر درونگرايي و برونگرايي در حدمتوسط و ديگري درونگراي عادي باشد.اين همانندي بالاترين رضايت زناشويي را براي زنو شوهر به ارمغان مي آورد(گروه 13 با ميانگين 56/67). 2- سطح رضايت زناشويي در ازدواجي كه زوجين هر دو برونگراي عادي هستند(گروه 2با ميانگين 53/26)در مرتبه دوم و در ازدواجي كه هر دو به طور مفرط درونگرا هستند(گروه 6 با ميانگين 53)و همچنين در ازدواجي كه يكي از زوجين درونگرا برونگراي متوسط و ديگريدرونگراي مفرط است(گروه 15 با ميانگين 53)در مرتبه سوم قرار دارد. 3-در ازدواجي كه زن درونگراي عادي و شوهر برونگراي عادي است(گروه 3 با ميانگين 52)و در ازدواجي كه يكي از برونگراي مفرط و ديگري درونگراي عادي است(گروه12 با ميانگين50/25)،سطح رضايت زناشويي به ترتيب در مرتبه چهارم و پنجم قرار دارد. 4-بدترين تركيب ،ازدواج زن برونگراي عادي با مرد درونگراي عادي است كه با كمترين رضايت زناشويي در اين پژوهش همراه بود((گروه 4 با ميانگين 43/55). 5-سايرين مواردي كه در اين پژوهش معرف سطح پايين رضايت زناشويي بودند.به ترتيب صعودي از نظر كمترين سطح رضايت زناشويي به قرار زيرند: -در ازدواج برونگراي مفرط با برونگراي عادي (گروه 11 با ميانگين 43/98) -در ازدواج دو برونگراي مفرط (گروه ميانگين 45/56) -در ازدواج درونگرا برونگراي متوسط با برونگراي عادي (گوره 14 با ميانگين 45/88) - در ازدواج دو درونگراي عادي (گروه 1 با ميانگين 45/91) -در ازدواج درونگراي مفرط با برونگراي مفرط (گروه 8 با ميانگين 46/46) - در ازدواج درونگراي مفرط با برونگراي عادي (گروه 9 با ميانگين 47/06) - ازدواج زن و مردي كه هر دو از نظر درونگرايي برونگرايي در حد متوسط هستند(گروه 5با ميانگين 47/10) - در ازدواج درونگرا/برونگراي متوسط با برونگراي مفرط (گروه 16 با ميانگين 49/57) -در ازدواج درونگراي مفرط با برونگراي عادي (گروه 10 با ميانگين 49/71) 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.