بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي نقش اعتياد در گسترش ايدز و اختلالات رواني همراه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1381


سمينار: كنگره روانشناسي باليني ايران -دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميدرضا رمضاني كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در سالهاي اخير اعتياد بعنوان يكي از مهمترين معضلات جامعه مطرح شده است.بديهي استكه عوامل و مشكلات متعدد اجتماعي ،روانشناختي و بيولوژيكي در گرايش به اعتياد و ادامه يافتن آن نقش دارد و پس از اعتياد مشكلات جديدي بر مصائب و دردهاي فرد گرفتار افزوده مي شود.جلوگيري و پيشگيري از اعتياد و همين گونه اقدامات درماني جهت كاستن ازعوارض و عواقب آن نيازمند برنامه ريزيهاي جامع و ايجاد بينش جديد راجع به مسئله مذكور مي باشد.روشهاي پيشگيري بايستي هر چه بيشتر بر زمينه ها،عوامل ايجاد كننده و گسترش دهنده اعتياد متمركز شوند.ريشه هاي مسئله و نابهنجاريهاي بين فردي را مي توان درسطح خانواده جستجو و شناسايي كرد.مسلماً براي نيل به اين منظور اقدامات و روشهاي طولاني مدت با تاكيد بر اصلاح شيوه هاي تربيتي ،رفع مسائل اقتصادي و اجتماعي و افزايش آگاهي هاي افراد موثر واقع خواهد شد.هدف تحقيق مذكور بررسي عواقب و عوارض بسيار خطرناك اعتياد يعني ايدز و اختلالات رواني همراه مي باشد. تحقيقات متعدد حاكي از وجود ميزان نسبتاً بالايي از ايدز و اختلالات رواني در بينمعتادان بوده است(ميلر،ريكوو....1987).مصرف مواد مخدر بعنوان يك عامل خطر (risk factor) براي ايدز مطرح شده است.بنظر مي رسد علاوه بر مساله تزريق و انتقال ويروس از طريق سرنگ،سبك زندگي مصرف كنندگان مواد بيش از هر قشري آنها در معرض خطر ابتلاء به عفونت HIV قرار مي دهد.عواملي از قبيل سروكار داشتن با محيط هاي آلوده و عدم رعايت مسائل بهداشتي ،سوء تغذيه ،عدم كنترل در روابط جنسي و بي بند و باري،سرگرداني و بي خانماني و...باعث آمادگي آنها جهت ابتلاء به ويروس HIV مي گردد. بر اساس طرح تحقيق زمينه يابي تعداد 110 نفر مبتلا به عفونت HIV با استفاده از مصاحبه سازمان يافته و تست روانشناختي SCL -90 R مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده نشان دهنده اين نكته بود كه تنها 3 نفر از آزمودني ها از طريقرابطه جنسي مبتلاء به عفونت شده و 107 نفر ديگر بر اثر تزريق مواد مخدر آلوده شده اند(از آزمودني ها در زندان مورد بررسي قرار گرفته اند).بديهي است كه اعتياد چند ساله آزمودني ها(بطور متوسط 9 سال)باعث آمادگي تدريجي آنها و نهايتاً ابتلا به علت تزريق شده است.بر اساس ارزيابي هاي بعمل آمده 85 درصد آزمودني ها از اختلالات و مشكلاترواني رنج مي بردند.با توجه به يافته ها تحقيق بديهي است كه مهمترين عامل در ابتلاء آزمودني ها به عفونت HIV و گسترش مشكلات رواني آنها اعتياد به مواد مخدر و شيوه مصرف آن بوده است .نتايج كلي تحقيق به تفصيل در اصل مقاله ارائه خواهد گرديد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.