بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي راهكارهاي ارتقاي سلامت بيمه شدگان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرخزاد بهارستاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 188 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه براي حفظ و ارتقاي سلامت افراد جامعه نيازمند تدابيري براي سنجش وضعيت سلامت و ثبتآن هستيم.توسعه انسان محور برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي را در مد نظر قرار داده است.رسيدن به رفاه و توسعه اجتماعي بدون توجه به امر سلامت و عوامل تهديد كننده آن امكان پذير نيست.گام اول اين راه شناخت وضعيت سلامت ،عوامل تهديد كننده سلامت،و بيماريهاي موجود در جامعه است.افزايش تعداد افراد تحت پوشش سازمان تاميناجتماعي ،توسعه امكانات پزشكي و وظايف متعدد اين سازمان را ناگزير مي سازد تا با مصرف بهينه منابع محدود خود حداكثر خدمات را به بيمه شدگان عرضه كند.از طرفي پيشگيريو طب سلامت نگر جزو پايه هاي اصلي خدمات بيمه اي در جهان امروز به شمار مي روند.لذا،هدايت منابع و امكانات در جهت حفظ سلامت آن جامعه است.انجام چنين كاري مستلزم داشتن ابزاري است كه يافته هاي كيفي و توضيحي را به كميت هاي قابل سنجش تبديل كند تابدين ترتيب،در كنار مقايسه ميزان سلامت جمعيتهاي مختلف ،امكان سنجش تغييرات حاصل دروضعيت سلامت يك جمعيت در طول زمان يا پس از انجام روشهاي پيشگيري و آموزشي فراهم شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.