بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز(2)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر موفقيان , ساير آثار  

شماره صفحه: 149 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اين مقاله به محورهاي زير پرداخته است: - آيا بايد بيمارستانهاي دولتي تعطيل كرد؟ - مهاجران به كانادا سالمتر از خود كانادايي ها هستند. - فروش كليه در هند - پيامدهاي اجتماعي بالا رفتن سن ازدواج - بچه دزدي هاي بدون مرز - افزايش سطح فقر و كاهش درآمد خانوار امريكايي در سال گذشته - عقب نشيني از خصوصي سازي تامين اجتماعي - افزايش شاكيان سازمان ملي خدمات درماني در انگلستان - گزارش جديد و تكان دهنده ((سازمان جهاني بهداشت)):درباره خشونت و سلامت همگاني در جهان امروز - زنان دانشگاه ديده در بازار كار 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.