بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ارتباط فقر و نابرابري با سياستهاي اقتصادي دولت

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بهروز هادي زنوز دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سياستهاي اقتصادي,دوره بعد از انقلاب,فقر نسبي,فقر مطلق,تحريم اقتصادي 

چكيده: در مقاله حاضر تحولات فقر و نابرابري و توزيع درآمد در ايران در دوره بعد از انقلابمورد بررسي قرار گرفته است و رابطه اين دو با سياستهاي اقتصادي دولت و عملكرد اقتصادي كشور مشخص شده است. در قسمت اول اين مقاله با استناد به مطالعات انجام شده روند تحول فقر مطلق و فقر نسبي در كشور تشريح شده است. در قسمت دوم مسئله توزيع درآمد در ايران و ارتباط آن بافقر مورد بررسي قرار گرفته است. در قسمت سوم موضوع فقرزدايي و تعديل و توزيع درآمدو رابطه آن دو با رشد اقتصادي و سياستهاي دولت مورد بحث قرار گرفته است و در قسمتچهارم مقاله تصويري اجمالي از چشم انداز آينده فقر و نابرابري درآمد در اقتصاد كشورارائه شده است. فقر مطلق براساس نيازهاي اساسي سنجيده مي شود . نيازهاي اساسي شامل حداقل كالري مورد نياز فرد يا خانوار بعلاوه حداقل خدمات مسكن, پزشك. بهداشت و آموزش و پرورش مي باشد. توزيع درآمد بيانگر ابعاد فقر نسبي در جامعه است. مطالعات انجام شده گوياي آن استكه نابرابري توزيع درآمدها به رشد سريعتر اقتصادي نمي انجامد. جمهوري كره. تايوان.چين. هنگ كنگ و سنگاپور كه رشدبالايي در دو دهه اخير تجربه كرده اند در زمره كشورهايي هستند كه نابرابري درآمد در آنها كمتر از كشورهاي در حال توسعه ديگر بوده است. در دوره بعد از انقلاب به دليل جنگ تحريم اقتصادي. شوكهاي منفي نفتي و سياستهاي اقتصادي دولت. عملكرد اقتصاد دولت منفي بود. بدين معني كه درآمد ملي در مقايسه با دوره قبل از انقلاب به شدت كاهش يافت و به دليل رشد سريع جمعيت و كاهش درآمد ملي. درآمد سرانه نيز به شدت تنزل يافت به نحوي كه در دوره 65 - 1355 نرخ متوسط سالانه كاهشدرآمد سرانه در كشورحدود 8/5 درصد بوده است. بعد از دوره مذكور (65 - 1355) دولت با اتخاذ سياستهايي جهت كاهش فقر و فقرزدايي در كشور بين سالهاي 75 - 1368 و بعد از آن تا حدودي توانسته است از گسترش فقر و نابرابري اجتماعي و اقتصادي در كشور جلوگيري كند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.