بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: چالش هاي ارائه مراقبتهاي بهداشتي - درماني نقش برنامه هاي ملي بيمه بهداشتي - درماني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): هرناندو پرزمونتاس , ساير آثار   علي حسن زاده دكتري تخصصي متخصص چشم , ساير آثار  

شماره صفحه: 63 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: امروزه ،بسياري از كشورها،در جريان استقرار اصلاحات در بخش بهداشت ودرمان هستند و آن را اجرا كرده اند.علي رغم رشد درآمد سرانه در اكثر كشورها،اثربخشي و كيفيت خدماتطبي ملي دچار عقب ماندگي بوده و رشد سهم منابع بهداشتي-درماني هدايت شده به سمت بخشخصوصي ثابت مانده است.در كشورهاي امريكاي لاتين در ابتداي پيدايش طرح هاي تامين اجتماعي كه از حيث تامين منابع مالي متكي بر كسر درصدي از حقوق و دستمزد بود،منابع مربوط به معالجات پزشكي در محاسبات منظور مي شد در اين كشورها يك مرجع قانوني به عنوان مسئول اداره امور طرحهاي بازنشستگي و بهداشتي - درماني(به هم پيوستگي سازماني)بهعنوان زير مجموعه وزارت بهداشت،براي كل جمعيت تعيين شد كه هيچگونه هماهنگي موثر باطرح هاي موازي نداشت.اين مدل تامين اجتماعي به دليل فقدان ،منابع كيفيت نازل خدماتدر سيستم عمومي ،ناكارآمدي و بهره وري پايين از پايداري لازم برخوردار نبود،اگر چهاين طرح با استفاده از اعتبارات طرح بازنشستگي تا حدودي به موجوديت خود ادامه داد،ولي در بدتر شدن وضعيت مالي طرح بازنشستگي نيز سهيم بوده است.از طرف ديگر،در بسيارياز كشورهاي آسيايي و افريقايي نظام خدمات طب ملي سنتي وجود دراد كه منابع مالي آنتوسط دولت تامين شده و وزارت بهداشت اجراي آن را عهده دار است كه در راستاي توسعهفراگير خدمات بهداشتي-درماني براي كل جمعيت تلاش مي كند.محدوديت هاي مالي بخش عمومينيز كيفيت ،اثربخشي و پايداري برنامه ها را تحت تاثير قرار داده است. در اين گزارش بر الگوهاي اصلاحات در بخش بهداشت ودرمان و نقش بيمه در تكاپوي جهانيدر خصوص مشكلات ارائه مراقبت هاي بهداشت و درمان در جهت دستيابي راه حلهاي جايگزين تاكيد مي كند-مشكلاتي كه اگر چه (بنابر نظر آيشمن،1998)به طور ذاتي با يكديگر متفاوت اند،داراي مواردي متشابه بوده و با چالشهايي مشترك روبه رويند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.