بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نابرابري در توزيع خدمات بهداشتي - درماني و وضعيت بهداشت و درمان قشر كم درآمد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كهزاد آذرهوش , ساير آثار   دي.آر گواتكين , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 12 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: محتواي اين بخش موضوعي از بولتن سازمان جهاني بهداشت در زمينه نابرابريهاي موجود دربهداشت و درمان داراي هدفي دو گانه است.الف)ارائه نتايج مهم حاصل از دور جديدي ازپژوهشهاي انجام شده در پاسخ به علايق و نگرانيهاي تازه در مورد نابرابري بهداشتي-درماني،ب)تشويق اقدامات لازم در جهت رفع مشكلات شناخته شده توسط اين پژوهش . يافته هاي حاصل از پژوهش مورد بحث و طي پنج مقاله ذيل ارائه شده است.اين بررسي تحليلي دو قدم اساسي باري اقدام لازم در جهت تخفيف مشكل پيشنهاد مي كند،ساير پيشنهاداتضمن يك بحث گروهي توسط شركت كنندگان ارائه شده و بعد از انتشار اين مقالات به چاپرسيده است.بخش موضوعي با گزيده هايي از نوشته هاي كلاسيك ويليام فار،پيشاهنگ مقولهبهداشت عمومي در قرن نوزدهم ،كه به تاييد طيف وسيعي از صاحبنظران به عنوان يكي از بنيانگذاران شيوه بررسي علمي موضوع نابرابري در بهداشت - درمان شناخته شده است،همراهبا تفسيري از موضوع به نظر خوانندگان مي رسد. اين بررسي با پيشنهاد دو قدم اوليه به شرح زير در مذاكرات مربوط به اقدامات لازم مشاركت مي كند: - كارشناسان و صاحبنظراني كه اولويتي در سطح بسيار بالا براي اهداف متمايز اما مرتبط با كاهش فقر،كاهش نابرابري و افزايش عدالت و انصاف قائلند اين نكته را تشخيص دهند كه علايق و نگرانيهاي مشترك آنها در مورد جنبه هاي توزيعي سياست بهداشتي_ درمانياز هر نوع اختلاف نظرهايي كه ممكن است آنها را از يكديگر دور كند،بسيار مهمتر است. -اهداف سياست بهداشتي- درماني كه زير عنوان ميانگين هاي كلي اجتماعي بيان مي شوندمورد بازنگري قرار گرفته ،و دوباره تنظيم شوند،به نحوي كه اختصاصاً شرايط (بهداشتي-درماني) موجود در ميان قشر نيازمند و همچنين فاصله بين نيازمندان و قشرهاي مرفه رامورد توجه قرار دهند.به طور مثال،نرخ مرگ و مير نوزادان و كودكان قشر نيازمند،يااختلاف بين ميزان مرگ و مير كودكان قشرهاي مرفه و فقير شاخصي بمراتب مفيدتر از نرخهاي ميانگين مرگ و مير در كل جامعه است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.