بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: چشم انداز رفاه اجتماعي در جهان امروز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر موفقيان , ساير آثار  

شماره صفحه: 815 

شماره نشريه: 10 

نشريه داخلي: تامين اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله محورهاي مورد بررسي قرار گرفته اند: - آموزش هاي رفتاري براي پزشكان - نقش بخش خصوصي در خدمات اجتماعي انگلستان - هوايي كه تنفس مي كنيم - طرحهاي دولت جديد فرانسه - فشارهاي رواني پزشكان بخش فوريتهاي پزشكي - چين در آستانه ژرف ترين تحول آموزشي - آيا خصوصي سازي تامين اجتماعي راه مشكلات است؟ - برنامه جديد حزب جمهوريخواه امريكا:كار بهترين راه خروج از فقر - آلمان كمتر از انگلستان ماليات مي گيرد - فحشاي كودكان و نوجوانان تايلند - رويكردي تازه به مسئله تندرستي همگاني 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.