بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير سياستهاي تورمي بر فقر در ايران طي دو دهه گذشته

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): منوچهر كياني علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: سياستهاي تورمي,حجم پولي,سيستم بانكي,قدرت خريد,فقر 

چكيده: تورم را مي توان يك فرايند افزايش مداوم سطح قيمتها دانست كه موجب كاهش قدرت خريد.مقدار معين پول اسمي مي شود. هرگونه تغييري در حجم پول سبب افزايش سطح قيمتها و ايجاد تورم مي گردد و هر قدر اين تغيير و ازدياد حجم پول بيشتر باشد به همان نسبت (تحتعوامل معين) تورم پديد مي آيد . بانك مركزي از طريق چاپ و نشر اسكناس به دولت و شركتهاي دولتي وام داده و اين موسسات اين پولها را به سرعت هزينه كرده و در نتيجه سطحتقاضاي موثر را در جامعه بالا مي برند و در نهايت با افزايش تقاضا. افزايش قيمت رخمي دهد. دولت به جاي آنكه هزينه هاي خود را محدود كند ودستگاههاي اداري و حكومتيش را جمع وجورتر و در نتيجه كارآتر نمايد مرتباً بر تعداد وزارتخانه ها و كارمندا نش افزودهاست. در طول دو دهه گذشته بيش از يك ميليون نفر بر تعداد كارمندان و كاركنان دولت اضافه شده است . از طرف ديگر سال به سال زيان انباشته شركتهاي دولتي نيز بيشتر شده است و اين زيان. همچون اضافه مخارج دولت خيلي ساده و آسان از طريق اسكنانس كه هرگز هم پشتوانه نداشته تامين گرديده است. از آنجا كه علاوه بر تورم. ركود نيز در اقتصاد پديد آمده ظرفيت مالياتي كشور نيز تحليل رفته و اين نيز دليل ديگري براي استقراض دولت از سيستم بانكي ودر نتيجه افزايشتورم محسوب ميشود. چاپ و انتشار بي رويه اسكناس سبب ازدياد حجم پول و گسترش نقدينگي در سطح جامعه ميشود. نرخ هاي بالاي تورم سبب مي شود كه مردم رغبت خود را به پس انداز كردن از دست بدهند. علاوه بر آن مردم به دليل كاهش قدرت خريدشان. ديگر توانايي پس انداز كردن راهم دارا نيستند و اين نشان از وجود نوعي فقر نسبي در جامعه و بين افراد دارد. تورمسرسام آوري كه طي 20 سال گذشته به وجود آمده است بنيان اقتصاد كشور را متزلزل و قدرت خريد مردم را به طور چشمگيري كاهش داده است. هنگامي كه فقر بر جامعه اي مستولي ميگردد همچون سيلي است كه خانه به خانه يك منطقه را فرا مي گيرد و در خود فرو مي برد. در پايان بايد گفت مبارزه با فقر يعني افزايش قدرت خريد مردم. يعني ايجاد كار. يعني عمران و آباداني كشور. يعني شكوفايي و رونق اقتصاد و اين همه احتياج به مجموعه اياز تدابير و سياستهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.