بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل جامعه شناختي از مسكن شهري در ايران اسكان غير رسمي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پرويز پيران استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 27 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه داشتن مسكن يا سرپناهي مناسب كه امروزه در چارچوب شهروندي اجتماعي تعريف مي شود،ازجمله حقوق بنيادين شهروندان هر سرزميني به حساب مي آيد.چنين حقي در قوانين اساسي ملل عالم و از جمله ايران،به رسميت شناخته شده است و دولت ها موظف شده اند شرايط دستيابي خانواده ها به مسكن متعارف را فراهم آورند.ليكن عليرغم پذيرش اين حق ،معضل سرپناه به عنوان يكي از حادترين و پيچيده ترين مسايل اجتماعي كشورهاي جهان،همچنان مطرحاست.اگر تا دهه ي 1970 ميلادي،معضل مسكن عمدتاً جهان سومي بود،امروزه،در جهان پيشرفته نيز به مشكلي اساسي تبديل شده است.فقط كافي است كه بهنگام غروب آفتاب ،محققي علاقمند به خيابان لس آنجلس،در محدوده ي مركزي شهر لس آنجلس يكي از ثروتمندترين شهر هاي جهان،سري بزند تا مشاهده كند كه چگونه كارتن خوابان ،پياده روي هاي دو سوي خيابان را اشغال كرده اند تا درون كارتن هاي خود سر بر بالين نهند. تخمين زده مي شود كه تنها در ايالات متحده ي امريكا،به سال 2000 ميلادي،دو ميليونخيابان خواب وجود داشته است.رقمي كه با ورود سرمايه داري به مرحله ي سرمايه داري قماري يا كازينويي ،هر روز افزايش مي يابد.مروري گذرا بر سايت هاي اينترنتي ،آماري هولناك در اختيار مي گذارد.در لندن 173000نفر فقط در محدوده ي مركزي شهر در خيابان ميخوابند.بررسي انجام شده در سال 1997 نشان داده است كه در هامبورگ 75000نفر ،شبانگاهان در زير پل ها بيتوته مي كنند. اين رقم براي نيويورك در همان سال 275000نفر و براي ديترويت 190000نفر بوده است.البته مشكن معضلي تازه نيست.واقعيت آن است كه مشكل سرپناه به قدمت زندگي جمعي انسان است.در منابع و متون تاريخي ايران،از خرابه خوابي ،ويرانه نشيني ،در قبرستان هاي متروك خوابيدن و زندگي در بيغوله ها،مكرر ياد شده است.اما آنچه كه امروزه به نام مشكلمسكن مطرح مي شود،محصول سربرآوردن و باليدن نظام سرمايه داري است.در دوران ها ما قبل سرمايه داري،بخش عمده ي جمعيت در روستاها و مزارع زندگي مي كردند وبه دست خود براي خود سر پناهي تدارك مي ديدند.از سوي ديگر ،اختلاف طبقاتي ،يا در جوامعي كه طبقه به معناي تخصصي آن تنها در حالت جنيني وجود دارد،اختلاف بين عوام و خواص مانند امروزعميق و گسترده نبوده است.ضمناً مسكن تنها بر پايه ي ارزش مصرف،يعني ارضائ نيازي پايه اي ارزيابي مي شده است.اما با پيدايش سرمايه داري ،به ويژه ورود آن به سرمايه داري صنعتي در قرن هيجدهم ميلادي و پيدايش كلان شهرهاي چند ميليوني،معضل مسكن ،بخصوصسرپناه تهيدستان شهري ،به صورت جدي مطرح شد و در قرن نوزدهم به مهمترين مساله ي شهرهايي تبديل شد كه با رشدي خيره كننده روبرو بودند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.