بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روند نابساماني عشاير كوچنده و كاركرد سازمان دولتي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ابراهيم موسوي نژاد كارشناسي ارشد علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 135 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: جمعيت كشور مارا سه جامعه ي تقريباً متفاوت شهري،روستايي و عشايري تشكيل مي دهد كهاز ديرباز،باهم در نوعي تعامل و تعادل به سر مي برده اند.جامعه ي عشايري كه در بخشيطولاني از تاريخ گذشته ،منتهي به يك قرن اخير،داراي ارجحيت سياسي و نظامي بود به دنبال،تحولات اقتصادي_اجتماعي نيم قرن گذشته اهميت خود را از دست داد و به نوعي پريشان زيستي و نابساماني و اضمحلال روبرو شد.جمعيت عشاير كوچنده از 25 درصد كل جمعيت كشور به حدود 2 درصد كاهش يافته است.بازتاب اين تحولات كلي را در زمينه هاي دامداري،مرتع داري ،كشت و زرع ،صنايع دستي ،بازار مبادلات،كوچ و بهره گيري از خدمات دولتيمي توان ديد.ساختار ايلي اين جامعه ي تقريباً اين جامعه ي تقريباً 200 هزار خانواري،با جمعيتي جوان كه حدود نيمي از آنها بي سوادند،در واقع فروپاشيده است و به طور روزافزون از استقلال آنها كاسته و به خدمات دولتي وابسته تر مي شود.سير برنامه هاي دولتي و افزايش آنها،تشكيلات و حجم اعتبارات مربوط بدان مويد اين مطلب است.سازمان هايدولتي در برخورد با اين جامعه ي كمتر شناخته شده،در سطوح مديريت اجتماعي،سياست گزاري برنامه ريزي ،اجراي برنامه هاو...دچار مشكلات و چالش هاي عديده اي هستند كه بهرهگيري از دستاورده هاي توسعه را در معرض شكست و ناكامي قرار داده است.در اين نوشتهپيشنهاداتي چند براي اجتناب از چنين سرنوشتي ارايه شده كه اميد است مورد توجه قرارگيرند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.