بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تغيير و تحولات در لرستان و پيامدهاي آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سكندر امان اللهي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 115 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: استان لرستان از استان هاي به اصطلاح محروم است كه با انبوهي از مشكلات درگير است.اكنون بيش از بيست سال از انقلاب گذشته است،انقلابي كه يكي از اهداف اساسي آن سروسامان بخشيدن به وضعيت نامطلوب استان هاي محروم و يا به عبارتي محروميت زدائي بوده است.با اين حال ،به دلايل گوناگون،نه تنها اوضاع لرستان بهتر نشده بلكه به وخامت گرائيده است.براساس آمارهاي رسمي حدود 18 درصد از نيروي فعال اين استان بيكار است كه اينرقم احتمالاً به 30درصد مي رسد.اين استان از لحاظ بيكاري دومين رتبه را در ايران دارد.فقر،خودكشي،اعتياد،افزايش بي رويه جمعيت،كاهش اراضي كشاورزي،توزيع ناعادلانه يثروت،عدم بهره گيري از منابع موجود،عدم كارائي دستگاه هاي اداري در اين سامان،ناامني در مناطق روستائي و غيره از مسايل و مشكلات لرستان به شمار مي آيند. انچه مسلم است وضعيت كنوني لرستان ناشي از تغيير و تحولاتي است كه در طول هشت دههگذشته در ارتباط با اقدامات دولت مركزي صورت گرفته است.دولت مركزي كه منابع اساسي چون نفت،گاز،معدن،جنگل ها و غيره را در انحصار دارد،تامين كننده ي بودجه براي سرمايهگذاري و تربيت نيروي انساني ماهر براي توسعه استان ها است.متاسفانه حكومت مركزي بهعلت ناهماهنگي در تخصيص سرمايه براي امور توسعه،باعث توسعه ي ناموزن و در نتيجه نابرابري در ميان استان ها شده است.توسعه ناهماهنگ با تمام كاستي هاي آن زندگي مردم را دگرگون ساخته و رفاه نسبي و پيرفت را به ارمغان آورده استـاما به علت بر هم زن تعادل اجزائ فرهنگ،گرفتاري هاي زيادي در پي داشته است،كه از آن ميان مي توان موارد زير را ذكر كرد:رشد بي سابقه ي جمعيت،گسترش روزافزون بيكاري،فقر،اعتياد،خودكشي،نبودنمنابع اساسي ،آلودگي محيط زيست ،تقسيم ناعادلانه ثروت و امكانات،و صدها مشكل ديگر،به نظر مي رسد،رفع مسايل و مشكلات لرستان بدون اصلاح ساختار نظام سياسي و اداري كنوني ايران و نيز دگرگوني وضعيت اقتصاد اين مملكت امكان پذير نيست.درست است كه با تخصيص سرمايه اجراي طرح هاي ضربتي مي توان برخي مسايل ومشكلات لرستان را حل كرد،اما نميتوان اين استان را از بن بست كنوني بيروني آورد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.