بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسايل اجتماعي محوري در جامع روستايي كشور(ارزيابي وضعيت جامعه شناسي روستايي رسمي ودانشگاهي در كشور)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدجواد زاهدي مازندراني استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 81 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: با توجه به عدم موفقيت برنامه ريزيهاي عمراني و فعاليت هاي اجرايي گسترده اي كه درچند دهه ي گذشته در راستاي توسعه روستايي در كشور صورت پذيرفته ،مي توان نتيجه گرفتكه در اين اقدامات تعريف درست ودقيقي از مسايل محوري و پايه در جامعه روستايي كشورمبناي عمل نبوده است.ارزيابي متون و كتاب هاي درسي جامعه شناسي روستايي نيز مويد أن است كه درك واقع بينانه اي از عامل اساسي مساله ساز در جامعه روستايي كشور وجود ندارد. اگر به مسايل تعريف شده در جامعه روستايي كشور در چند دهه ي اخير نيك نگريسته شودمي توان دريافت كه خاستگاه اساسي و اوليه ي أن ها عقب ماندگي،توسعه نيافتگي و تاخرفرهنگي و تكنولوژي روستا و كشاورزي نسبت به الزامات جهان امروز است.سنتي بودن شرايطزندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه ي روستايي است كه مسايلي را در حوزه ي مالكيت و بهره برداري از زمين(مساله دهقاني)و عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار،پائين بودن سطح زندگي،فقر و محروميت و مهاجرت (مسايل اجتماعي)و با نازل بودن بهروه وري نيرويكار،بهره برداري نامناسب از عوامل توليد ،تخريب منابع و بازدهي اندك فعاليت هاي كشاورزي (مسايل كشاورزي )موجب مي شود. واقعيت سنتي و غير مدرن ،بدون شرايط زندگي و تولدين در روستاها،بستر مساله سازي است كه نه فقط تاخر فرهنگي در روستاها را موجب مي شود بلكه مهمترين عامل بازندارند هي توسعه ي يكپارچه ،پايدار و درون زاي جامعه و اقتصاد روستايي نيز هست. در مقاله ي حاضر پس از طرح مقدماتي مساله،نخست به تعريف مسايل روز جامعه روستايي كشور،سپس به ريشه يابي اين مسايل و پس از أن به ارزيابي تصوير مسايل اجتماعي در جامعه شناسي روستايي رسمي و دانشگاهي پرداخته شده و سرانجام در چارچوب نتيجه گيري به جمعبندي مباحث و تعريف مسايل محوري و پايه در جامعه ي روستايي كشور مبادرت شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.