بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اخلاق شهروندي:رابطه ي هويت يابي جمعي وارزش هاي ديگر خواهانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدسعيد ذكائي استاديار دكتري تخصصي پژوهش علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 61 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نگرش اخلاقي هر فرد در ارتباط تنگاتنگ با توازني است كه او بين منافع خود وديگران برقرار مي كند .بدين ترتيب اخلاق با ديگر خواهي شروع مي شود كه به مثابه يك ارزش اجتماعي به يگانگي جامعه كمك مي كند. اين مقاله با اتخاذ رويكردي جامعه شناختي در مطالعه و بررسي ارزشهاي ديگر خواهانه،بر اين فرض استوار است كه تاثيرات فرايند نوسازي بر گروه هاي مختلف روستايي و شهريدر يك فرهنگ ،تفاوت هايي را تجلي ارزش هاي ديگر خواهانه ي أنها بر جاي مي گذارد.و در نتيجه ،ارزش هاي نوع خواهانه مي توانند علاوه بر تبيين هاي رواشناختي ،تغيير پذيري هاي ساختي را نيز نشان دهند.مصاحبه با نمونه ي 330 نفري از ساكنان مناطق روستاييو نواحي پايدار و ناپايدار شهري نشان مي دهد كه تداول و شدت اين ارزش ها،با زمينه هاي ساختاري (مكان زندگي)مرتبط است،اما متغير هويت جمعي بر أن تاثير مي گذارد.هويت جمعي همبستگي مثبتي را با ديگر خواهي نشان مي دهد. اين يافته مويد اين نتيجه گيري است كه تغييرات در سطوح و ماهيت ديگر خواهي،از مفهوم سازي اجتماع اثر مي پذيرند و اين مفهوم سازي به نوبه ي خود به توازن بين ابعاد شناختي و عاطفي بستگي دارد.همچنين يافته هاي تحقيق ناكافي بودن رويكردهاي مبتني بر فرد را در مطالعه ي ارزش هاي نشان مي دهد و ضرورت توجه به اين دسته از ارزش ها را بعنوان نقدي اجتماعي و فرهنگي از جانب شهروندان أشكار مي سازد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.