بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مباني نظري فرار مغزها بر حسب شكل هاي مختلف آن در شرايط كنوني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرهنگ ارشاد دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 43 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از دهه ي 1960 ميلادي تا كنون بحث هايي كلي و همچنين علمي درباره ي فرار مغزها در مجامع ملي و بين المللي رواج يافته و تحليل ها و تفسيرهايي از اين موضوع در نشريه هاي تخصصي و غير تخصصي منتشر شده و مي شود.اما چنانچه اين بحث ها در چارچوب رويكردهاينظري معين صورت نگيرد.،حدو مرز مشخص و منظمي نخواهد داشت و احتمالاً كمتر مي تواندبه طور علمي كارگشا باشد.در اين مقدمه اشاره مي كنيم كه تا كنون نتوانسته ايم بهتحليل جامع و واقع بينانه اي از فرايند فرار مغزها دست پيدا كنيم.بديهي است در اينمقاله هم مدعي نيستيم كه بتوانيم چنين مهمي را انجام دهيم،بلكه بيشتر تاكيد بر ضرورت شروع و انجام چنين مطالعه ي واقع بينانه اي است.برخي تحليل هاي نظري،فرار مغزها را به عنوان الگويي ويژه از مهاجرت بين المللي مورد بحث قرار داده اند و بعضي هم ازمحدوده ي ويژه ي مهاجرت فراتر رفته و نگرشي نسبتاً متفاوت به اين قضيه داشته اند.ميدانيم كه به دلايل مختلف تاريخي،طي دو سه قرن گذشته كانون فعاليتهاي علمي اساساً در اروپاي غربي متمركز بوده است.از همين رو نظريه هاي اجتماعي- و از جمله جامعه شناسي -نيز در آن محافل تدوين و پرورده شده وما از آن بهره مي گيريم(اين كه آيا ما از دستاورده اي علوم اجتماعي بهره گيري عملي كرده ايم يا اين كه بيشتر به صورت نقل محافل روشنفكري و بحث هاي نظري محض بوده،موضوع جداگانه اي است).معمولاً كوشش هاي نظري زمان برانگيخته مي شود و احتمالاً نوآوري علمي هنگامي تحقق مي يابد كه وجود مسئله ايدر يكي از ابعاد زندگي تشخيص داده شود و ذهن ها براي پيدا كردن راه حل به تكاپو بيفتند.اساساً انگيزه ي شكل گيري علم جامعه شناسي و تحول نظري در بسياري از رشته هايعلمي ،تشخيص مسايل عمده اي بوده كه دانشمندان و پژوهشگران را به بازار انديشي جهت پيدا كرن راه حل واداشته است.نكته ي مهم و مقدم بر هر بحث اين است كه براي كشورهاي غربي،مقوله ي"فرار"مغزها نه تنها مسئله نيست،بلكه حل كننده ي مسايل آنها بوده است.آنها همواره در اين انديشه بوده اند كه چگونه مي توانند مغزهاي پرورده ي بيشتري را ازخارج ،و به اصطلاح از "آن سوي درياها"،به داخل كشور"جذب"كنند.براي نمونه ،پژوهشگراني كه اخيراً درباره ي نيازهاي نهاد درماني بريتانيا تحقيق كرده اند،به روشني مي نويسند خدمات درماني ملي (NHS) با برنامه اي كه براي أينده در پيش رو دارد،اگر نتواندپزشكان أزموده از كشورهاي أن سوي درياها را به داخل جذب و از أنها استفاده كند،نميتواند وظايف محوله خود را انجام مي دهد(رابينسون وكري،2000،108-89).بنابراين ،نبايد انتظار داشت كه از سوي روشنفكران أن كشورها،تحليل جامع و واقع بينانه اي از موضوع"فرار مغزها"ارايه شود،به طوري كه حل كننده ي مسايل كشورهاي فرستنده ي نيروي انساني پرورده باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.