بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت اشتغال زنان در ايران با تكيه بر اشتغال فارغ التحصيلان مدارس حرفه اي دختران در شهر تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جعفر سخاوت استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي آسيبهاي اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 33 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: آموزش هاي فني - حرفه اي نوعي از فعاليت هاي آموزشي است كه فرد را براي احراز شغل ،حرفه و كسب و كاري مشخص آماده مي كند و يا كارايي و توانايي هاي وي را در انجام كاري خاص افزايش دهد.از ديگر ويژگي هاي فني -حرفه اي بازدهي سريع و مبتني بودن آن برايتامين نيازهاي بازار كار به مهارت ها و تخصص هاي سطوح مياني اشتغال است. الگوي توسعه ي اجتماعي به گونه اي برجسته بر اين حقيقت تاكيد دارد كه ((توسعه ي پايدار))بدون مشاركت زنان تحقق نخواهد يافت.سرمايه گذاري بيشتر بر روي زنان و آموزش دختران يكي از عوامل توسعه به ويژه توسعه اقتصادي است(واره،11:1992).ميزان مشاركت زنان ايران در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي در پانزده سال گذشته كاهش يافته است.در فاصله ي سال هاي 70-1355با وجود افزايش حجم زنان فعال از 1/449 هزار نفر به 1/630 هزار نفر ميزان مشاركت زنان در اقتصاد كشور به دليل موانع ساختاري بازار كار از 12/9 به 8/7درصد سقوط كرده است.اين نزول مغاير با سرمايه گذاري سنگيني است كه اين مدت درزمينه ارتقائ سواد زنان 6 ساله و بيشتر از 35/5 درصد به 67/1 درصد صورت گرفته است.شمار زنان منتفع از تحصيلات عالي در جمعيت غير محصل از 75 هزار نفر به 258 هزار نفرو زنان منتفع از تحصيلات دوره ي دبيرستان از 306 هزار نفر به 1/703 هزار نفر افزايش يافته است(جزايري،94:1275). اين داده ها نشان مي دهد كه شرايط و امكانات لازم براي استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده در زمينه ي منابع انساني حداقل در مورد زنان فراهم نشده و نمي توان انتظار داشت كه بهروه وري از نيروهاي كار زنان با افزايش اين نوع سرمايه گذاري ارتقائيابد. در فاصله ي سال هاي 73-1371 نسبت دانش آموزان فني و حرفه اي و كشاورزي به كل دانشآموزان 12/3درصد بوده است(سالنامه آماري مركز آمار ايران:1375).اين رقم در مقايسه با كشورهاي اروپايي غربي و آمريكا بسيار پايين است.آموزش حرفه اي در آلمان بسيار مورد احترام است.75درصد بچه هاي آلماني پس از چهار سال تحصيل در مدارس ابتدائي به مدارس حرفه اي مي روند و پس از 6 سال فارغ التحصيل مي شوند و برخي از آنها يك سال ديگرادامه مي دهند و مدرك بالاتري مي گيرند.تنها 25 درصد بچه ها در مدارس غير حرفه اي تحصيل مي كنند. در آمريكا كه شرايط ورود به دانشگاه ها سهل تر از كشورهاي اروپايي است.تنها 40 درصد فارغ التحصيلان و در انگلستان 12 درصد وارد دانشگاه ها مي شوند.در ساير كشورهاي اروپايي درصد جواناني كه وارد دانشگاه ها مي شوند مانند انگلستان پايين است (باسيس،407:1991) براي نشان دادن اهميت آموزش حرفه اي در آلمان تذكر اين نكته لازم است كه طبق گزارشاخبار سالانه ي ايالات متحده(گزارش اخبار جهاني آمريكا ،19 ژانويه65-58:1987)حدودچهارصد و پنجاه هزار شركت از مرسدس بنز گرفته تا نانوايي ها با ندارس حرفه اي در ارتباط هستند و اكثر فارغ التحصيلان اين مدارس توسط اين شركت ها حمايت و پشتيباني ميشوند. جهت اطلاع از وضعيت اشتغال دختران هنرستان هنرستاني هاي شهر تهران به مطالعه اي اشاره مي شود كه نگارنده در سال 1373 در هنرستان هاي دخترانه مناطق 19 گانه شهر تهرانانجام داده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.