بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير برنامه ريزي كلان اقتصادي- اجتماعي برفقر اسكان غيررسمي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كمال اطهاري علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: اسكان غيررسمي,برنامه ريزي كلان اقتصادي,اجتماعي,نظام برنامه ريزي شهري,فقر عمومي جامعه,نيازهاي پايه,شهروند زدايي 

چكيده: محروم ماندن انسان (يا خانوار) از دستيابي به كالاها و خدماتي كه امكان توليد يا عرضه همگاني آنها در اثر نبود درآمد در جامعه وجود ندارد فقر ناميده مي شود. فقر معنايي تاريخي و جغرافيايي دارد و در زمان و مكان معين قابل تعريف و تشخيص است. به همين دليل معناي فقير در كشورهاي مختلف دنيا متفاوت است و نبايد تفسير و شاخصثابتي براي فقر در تمام كشورها قائل شد. مگر در مورد نيازهاي پايه كه مي توان گفت همان حوايج اوليه انسانند و برآوردن آنها تقريباً براي تمام جوامع بشري وجوددارد مگر به دليل ناشايستگي حكومت آنها. اين مقاله حكايت از آن دارد. كه اسكان غير رسمي به عنوان نشانه بارزي از فقر نسبيدر مناطق شهري ايران درحال گسترش بوده است. اين پديده نه دراثر فقر عمومي جامعه (درمقايسه با جوامع ديگر) بلكه به دليل مديريت نادرست يا كاستي هاي نظام برنامه ريزيشهري و مسكن در ايرن يا برنامه ريزي كلان اقتصادي - اجتماعي ايجاد شده است. اسكان غيررسمي راه يافتن سرپناه براي تهيدستان در هنگامي است كه قواعد و بازار رسمي راه آنها را براي دستيابي به مسكن متعارف بسته است. گسترش اين نوع اسكان در اغلبشهرهاي ايران نشانه بروز مانع جدي بر سر راه توسعه پايدار ايران است. برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي در ايران نقش اساسي ولي قابل اجتنابي در شهروند زدايي كم درآمدها و بدين معني فقيرسازي آنها از لحاظ اسكان و مسكن داشته است. ضوابط نادرست شهري و سلب امكان بهره مندي از زمين شهري. وام بانكي ويارانه هاي مربوطه در برنامه هاي شهري و مسكن باعث تنزل جايگاه اقتصادي و اجتماعي كم درآمدها و مسدود شدن روند ارتقاي آنها در جامعه شده است. به هر حال ارتقاء و اصلاح روشهاي مديريتي. برنامه ريزي و جلب مشاركت مردم به عنوانشروط پايه فقرزدايي و تحقق توسعه پايدار بسيار حايز اهميت مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.