بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: چالش هاي اشتغال و بازار كار كشور

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد عليزاده كارشناسي ارشد برنامه ريزي جمعيت , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 5 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله بحث از چالش هاي اشتغال و يا در واقع كار و بيكاري جمعيت است.قصه اي پر غصه ،آن هم در سرزميني كه سرشار از نعمت ها و مائده هاي خداداي است.روي درياي گنجخفته است اما اينچنين در رنج.داراي دومين ذخاير گاز ،ششمين ذخاير نفت خام جهان و مملو از كاني هايي چون آهن،مس،سرب،روي،منگنز،اورانيوم ...است و به يمن تلاش هاي وافرجمهوري اسلامي ،از منابع انساني خلاق و كارآزموده اي نيز برخوردار است.اما دريغ ودرد كه در كنار اين همه ثروت هاي طبيعي انساني بي كران،هنوز به شرايط مطلوب و قابلقبولي از زيست،پيشرفت و توسعه نايل نيامده است و اين عقب ماندگي ها در عرصه ي مشاركت و اشتغال جمعيت به وضوح نمايان است. وضع مشاركت و اشتغال جمعيت كشور تا آن حد نامناسب و نگران كننده است كه اگر گفته شود مقوله اشتغال و بيكاري جمعيت ،اينك به پاشنه ي آشيل فرايند توسعه ي ملي مبدل شدهو بسياري از آرمان ها و ايده آل هاي انقلاب اسلامي را به چالش گرفته است،سخني گزافه نيست.الگوي ضعيف مشاركت اقتصادي توام با انبوهي از لشكر بيكاران و كم كاران نشانمي دهد كه برنامه هاي توسعه ي ايران هنوز به ابزار موثري براي پيشبرد هدف هايي چونعدالت اجتماعي،كاهش تبعيض و نابرابري هاي اقتصادي در نيامده و نتوانسته است به مرهمي التيام بخش براي مصائب و آلام محرومان و افراد كم درآمد جامعه تبديل شود.شايد علت آن باشد كه در اين برنامه هاي،آن چنان كه بايد تلاش منظمي براي اصلاح ناپايداري هاي بنيادين اجتماعي و شكل گيري نهادهاي جامعه مدني صورت نگرفته است. پديده هايي چون اعتياد ،خلافكاري،قانون ستيزي،هنجارشكني كه در ارتباط تنگاتنگ با بيكاري،فقر و محروميت اند،از حد و مرز اعتدال گذشته است.وجود دو ميليون معتاد گسترشنسبي بزهكاري در بين جوانان،بالا گرفتن آمار خودكشي،جرم و جنايت ،تداوم خروج سرمايههاي انساني و مادي از كشور،جملگي حاكي از وجود كاستي ها و نارسايي هاي ژرف و عميقو فراگير در كاركردها ي اقتصادي-اجتماعي كشور است كه چنانچه به سرعت مورد بازنگريو حك اصلاح قرار نگيرند،با توجه به خيل عظيم نيروي كارجواني كه در راه است و لحظه به لحظه با شدت و شتاب بيشتري به بازار سرريز مي كند.خواه ناخواه ايران را در آيندهاي نه چنان دور آبستن بحران هاي مضيقه هاي زيستي گسترده تري خواهد كرد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.