بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر مشاركت محدود زنان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شيرين احمدنيا , ساير آثار  

شماره صفحه: 71 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از لوازم توسعه،بهره گيري از نيروي كار و مشاركت هر دو گروه زنان ومردان جامعه است.با اين حال در كشور ايران كه چندي است در مسير شهرنشيني و صنعتي شدن قرار گرفته است،بنابر آمارهاي رسمي فعاليت اقتصادي زنان كشور،ميزان مشاركت زنان بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي در سطح پاييني قرار دارد. در ادبيات نظري جامعه شناختي اشتغال زنان از ديدگاه هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است.نقش شغلي زنان بعنوان نقشي جديد در مقايسه با نقش هاي سنتي همسري ومادري زنان مطرح و براي آن پيامدهاي مثبت يا منفي برشمرده مي شود.عوامل متعددي مي توانند براحراز نقش شغلي زنان يا عدم آن و ادامه يا ترك آن موثر واقع شوند.در اين مقاله باتكيه بر ادبيات نظري ويافته هاي تحقيقات تجربي ،برخي از اين عوامل مورد تاكيد قرارمي گيرند كه عبارت اند از :اولويت دادن به نقش هاي سنتي در مقابل نقش جديد شغلي زنان در جامعه و فرهنگ ايراني و بويژه اهميت آن در ديدگاه زنان،وجود نگرش منفي مردان نسبت به نقش شغلي زنان و تاثير عمده ي ممانعت هاي برخي از مردان از شروع به كار،يا ادامه ي اشتغال همسرانشان،شرايط نابرابر شغلي و درآمدي زنان و مردان در بازار كار،ابراز ناخرسندي شوهران نسبت به كار كردن زنان شاغل احساس تعارض نقش در مورد مادران شاغل كه در نتيجه شرايط اجتماعي فرهنگي مذكور پديد آمده و بعضاً منجر به مشكلات سلامترواني و جسماني براي زنان شاغل مي گردد. در خاتمه برخي پيامدهاي مثبت ايفاي نقش شغلي زنان در سطح فردي و اجتماعي و نيز ضرورت فراهم آوردن شرايط مساعد جهت گسترش و رفع موانع آن مورد تاكيد قرار گرفته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.