بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شكاف بين نسلي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تقي آزادارمكي دانشيار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 55 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از عمده ترين مولفه هاي اثر گذار در تحولات اجتماعي و فرهنگي دوران معاصر وجود"شكاف نسلي"است.پديده اي كه خود در جريان تغييرات و دگرگوني هاي اجتماعي شكل گرفتهاست.با وجود اينكه در ادبيات اجتماعي سياسي،جامعه ايران را جامعه اي بيشتر سنتي تعريف مي كنند،جامعه اي است كه در جريان نوسازي قرار دارد.زيرا تلاش عمده ي فكري و اجتماعي و اقتصادي و سياسي در گذر از مرحله ي سنتي به مدرن است.در اين فرايند ،اولين اتفاق در حوزه ي جمعيتي افتاده و جمعيت اصلي جامعه،جمعيت جوان است.اين جمعيت كه در مقاله به عنوان((نسل)) در نظر گرفته شده در كنار ميانسالان و پيران طيفي از رابطه يتعاملي تا تزاحمي دارند.اين نسل ها،بيشتر در حوزه ي خانواده،با وجود پيوستگي تفاوتهايي نيز دارند. مقاله ي حاضر تلاش دارد تا به آزمون پيش فرض فوق بپردازد و با طرح پرسش هاي زير كمو كيف تعاملي و تزاحمي بودن اين رابطه را نشان دهد. 1-سه نسل مولفه هاي اصلي سازنده جامعه هستند يا خير؟ 2-رابطه بين نسل ها تزاحمي يا توافقي است؟ 3- كدام نسل بر جامعه مسلط والگودهنده است؟ آمارها بر اساس تحقيق تجربي كه در سطح شهر تهران انجام گرفته،بدست آمده است.اين تحقيق با حجم نمونه ي 383 نفر با شيوه ي مصاحبه ي حضوري صورت گرفته و اطلاعات پس از گرد آوري در پرسشنامه تجزيه و تحليل شده اند. كرتزل(1993،199،125)مفاهيم و تعابير مطرح شده در حوزه ي جامعه شناسي نسلي را به چهار مقوله تقسيم بندي كرده است. 1-نسل به معناي اصل و اساس نسب خويشاوند 2- نسل به معناي افراد همدوره 3-نسل به معني مرحله زندگي 4-نسل ماننده دوره تاريخي انسان شناسان اجتماعي در تعريف نسل از نسب خويشاوندي ياد مي كنند و جمعيت شناسان بيشتر همدوره اي را مدنظر دارند.مقايسه با اين دوم مفهوم مرحله زندگي ودوره ي تاريخيمورد نظر جامعه شناسان قرار گرفته است. مفهوم ((شكاف)) در جامعه شناسي به آن دسته از تمايزات و تفاوت هاي پايداري اشاره دارد كه در جريان تقابل هاي سياسي اجتماعي بروز مي كنند:1-اصلي ترين صورت آن:شكاف زندگي مدرن و سنتي است كه در مقاله ي حاضر در قالب شكاف نسل جوان (نيروي اجتماعي مدرن)با نسل گذشته (نيروي اجتماعي دنياي سنتي)تعبير شده است. شكاف نسلي به معني وجود تفاوت هاي دانشي،گرايشي،ورفتاري مابين دو نسل(از قبيل والدين و فرزندان)با وجود پيوستگي هاي كلان متاثر از ساختارهاي اجتماعي،فرهنگي ،تاريخياست.فرزندان در مقايسه با والدين با وجود اينكه در يك فضاي فرهنگي زندگي مي كنند،اطلاعات،گرايش ها و رفتارهاي متفاوت دارند. شكاف نسلي هنگامي محقق مي شود كه واحدهاي نسلي شكل بگيرد.كارل مانهايم نيروي جديديرا كه داراي موقعيت هاي جديد و تجربيات متفاوت باشد زمينه ساز شكل گير واحدهاي نسلي مي داند.به نظر مي آيد تفاوت در موقعيت ها(دانش،گرايش و رفتار)معطوف به دو گروه سني (جوان و پير) منجر به شكاف نسلي مي شود. شكاف نسلي با كشمكش نسلي تفاوت دارد،زيرا در مورد شكاف نسلي،واحدهاي نسلي به رغم تجربيات متفاوت،در كليت فرهنگي اجتماعي به تعامل مي پردازد.در صورتي كه كشمكش نسلي به موقعيتي اطلاق مي شود كه بين دو موقعيت متفاوت نسلي ،به جاي تعامل،تعارض بروز ميكند(آزاد ارمكي1380). 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.