بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مسايل اجتماعي متاثر از تعارض ارزش ها در دوران گذار

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي محمد حاضري استاديار دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 41 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: دوران گذار از جامعه ي سنتي به مدرن از جهات گوناگون مورد توجه جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعي بوده است و بسياري از نظريه پردازان به نوعي مبناي نظريه ي اجتماعي خود را به شرايط اجتماعي ويژه دوران گذار ارتباط داده اند.ما بدون آن كه بخواهيم به جرئيات اين مباحث وارد شويم از منظري خاص به آن توجه خواهيم كرد. جامعه ي فعلي ايران از نظر نظام ارزش هاي فرهنگي در سه حوزه با تحولات و چالش هاياساسي مواجه شده است كه عبارت اند از مسايل مربوط به گذار از سنت به مدرن ،وقوع انقلاب اسلامي و تحول موضع دين و روحانيت از موضع غير حكومتي به حضور در متن حاكميت وقدرت سياسي.حضور و وقوع همزمان آثار تحولات در اين سه عرصه ،مسايل دوران گذار در جامعه ايران با عمق و پيچيدگي هاي بيشتري مواجه كرده است. در اين مقاله كوشيده ايم با عنايت به اين شرايط،به عنوان نمونه يكي از عرصه هاي حيات اجتماعي را مورد توجه قرار دهيم و با ارائه ي مصاديق و موارد معيني از تعارضاتيكه كنشگران بويژه در حيطه ي ايفاي نقش هاي خانوادگي با آن مواجه هستنند،ريشه ي پارهاي مسايل اجتماعي را كه گاهي مي تواند به ناهنجاري هاي و انحرافات اجتماعي نيز منجر شود شناسايي كنيم.ريشه يابي اين موارد مي تواند نشان دهد كه ساز وكارهاي هنجاري منبعث از نظام ارزش هاي سنتي،هر چند در شرايط گذشته ي جامعه ي ما مي توانست به نحو مناسبي پاسخگوي نيازها و راهنماي ايفاگران نقش ها باشد،هم اينكه با چه دشواري هايي مواجه است و اگر نتوانيم نظام هنجارها را متناسب با نيازها و ضرورت هاي جديد،اصلاحو بهينه سازي نماييم،به بيان مرتن،كنشگران را به يكي از دونوع كنش مبتني بر ((ابداعخودسرانه))يا((مناسك گرايي ناكاركردي ))سوق خواهيم داد كه در هر حال به انسجام اجتماعي آسيب خواهد رساند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.