بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خشونت خانوادگي-خشونت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهلا اعزازي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: خشونت خانوادگي پديده اي است كه در سال هاي اخير بررسي هاي متعددي در مورد آن انحامگرفته است.مجموعه اي از بررسي ها،نمايشگر اين امر هستند كه در ايجاد اين پديده،عوامل فردي يا مشكلات خاص ناشي از شرايط اجتماعي و خانوادگي نقش چندان موثري ندارند وبيش از آن كه عوامل فردي بر ايجاد رفتار خشن تاثير داشته باشند،ساختار اجتماعي در ظهور خشونت موثر است.خشونت خانوادگي در رابطه اي مشخص با ساختار جامعه قرار دارد.درصورت وجود خشونت هاي ساختاري در سازمان ها و نهادهاي احتماعي،امكان ظهور خشونت خانوادگي تشديد مي شود و در عين حال وجود خشونت خانوادگي باعث تقويت هنجارهاي اجتماعي خشونت مي گرددوداين مقاله كه به استناد يك بررسي كيفي در مورد خشونت خانوادگي در ايران تنظيم شده به آن دسته از ويژگي هاي اجتماعي كه خشونت خانوادگي را تشديد مي كننداشاره دارد.ساختار اجتماعي به نوعي شكل گرفته كه در آن خشونت به صورت آشكار و به عنوان پديده اي طبيعي اعمال مي شود و از زنان خواسته مي شود كه اين وضعيت را تحمل كنند.تحمل اين شرايط زندگي باعث مي شود فرزنداني روانه ي جامعه شوند كه در تضادهاي اجتماعي و خانوادگي راه حلي به جز استفاده از خشونت نمي شناسند و با رفتار خود هنجارهاي اجتماعي خشونت را تقويت مي كنند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.