بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: طرحي از مسايل اجتماعي با تاكيد بر مسئله ي طلاق و روند تغييرات آن در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 11 

شماره نشريه: 4 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: مسايل اجتماعي,مسئله اجتماعي,وضعيت زناشويي,ازدواج,طلاق,شاخص نسبت طلاق به ازدواج 

چكيده: در اين گفتار ابتدا كوشش شده است تعريفي از مسايل اجتماعي بدست داده شود.سپس عواملزمينه ساز مسايل اجتماعي مورد بحث قرار گرفته و اقدام به طبقه بندي آنها شده است.مسئله ي اجتماعي كه در اين گفتار بطور خاص به آن پرداخته شده مسئله ي طلاق و از هم گسيختگي خانوادگي است.پس از تعيين جايگاه طلاق در حوزه ي مسايل اجتماعي پاره اي نظريات مرتبط با طلاق مطرح و به برخورد اديان و مذاهب با مسئله ي طلاق نيز اشاره شده است.علل و عوامل موثر بر طلاق از جنبه هاي ديگري است كه بحث و بررسي شده و اثرات و عوارض طلاق نيز مدنظر قرار گرفته است.بالاخره با استفاده از شاخص نسبت سالانه ي طلاق به ازدواج (تعداد طلاق به ازائ هر يكصد ازدواج در سال )روند تغييرات شاخص طلاق در ايران (به تفكيك مناطق شهري و روستايي)در چند دهه ي اخير به دست داده شده و با ارقاممشابه در پاره اي از كشورهاي ديگر مقايسه شده است. ارقام بدست آمده براي شاخص طلاق بيانگر آنست كه اين شاخص در سال هاي بلافاصله قبلاز انقلاب اسلامي بالاتر از سال هاي بلافاصله بعد از انقلاب اسلامي بوده است.اين درحالي است كه شاخص طلاق از اواسط دهه ي 1360 اندكي رو به افزايش ودر درههي 1370 روبه كاهش بوده است.شاخص طلاق همواره در مناطق شهري بطور چشمگيري بيشتر از مناطق روستايي كشور بوده است،هر چند در دو دهه ي اخيرفاصله ي شاخص در اين دومنطقه كمتر شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.