بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روند فقر در ايران طي دو دهه گذشته

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي تقوي استاد دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار   احمد غروي نخجواني كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: فقر,خانوارهاي شهري,مخارج خوراكي,شاخص هاي اقتصادي,درآمدهاي نفتي,مخارج غيرخوراكي,خانوارهاي روستايي 

چكيده: تلاش براي زندگي بهتر و كسب آرامش و آسايش بيشتر هدف اصلي هر انسان عاقل است و افزايش رفاه اقتصادي مردم و كاهش فقر يكي از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه اقتصادي در هركشوري است. هدف اصلي اين مقاله بررسي وضعيت فقر در ايران طي دو دهه گذشته است. از مطالعه شاخص هاي اقتصادي و به طور مشخص شاخص هاي مربوط به هزينه و درآمد خانوارهاي كشور اين نتيجه حاصل مي شود كه طي سالهاي پس از 1357 تاكنون نه تنها فقر كاهش نيافته بلكه در مجموع خانوارها فقيرتر شده و رفاه زندگي آنان به طور محسوسي كاهش يافته است. بررسي ساختار مخارج خوراكي و غيرخوراكي خانوارها نشان از وجود فقر و بحرانهاي ماليدارد و بررسيها نشان مي دهد كه احتمالاً آنان براي تامين مخارج غيرخوراكي خود به كاهش مصرف موادغذايي متوسل شده اند و طي دوره مطالعه مخارج خوراكي خانوارهاي شهري وروستايي كاهش چشمگيري داشته است. مطالعات انجام شده نشانگر اين واقعيت است كه خانوارهاي شهري تغيير بيشتري را در اوضاع اقتصادي خود تجربه كرده اند و فاصله اقتصادي ميان طبقات شهري و روستايي به قيمتفقر بيشتر خانوارهاي شهري كاهش يافته است. بررسيها نشان مي دهد كه رشد اقتصادي سرمايه گذاري و مخارج واقعي دولت از جمله متغيرهايي است كه با درآمدهاي واقعي و مخارج غيرخوراكي خانوارها حركت كرده ولي همگي اين متغيرها تحت تاثير بسيار زياد درآمدهاي نفتي قرار داشته اند. چنين به نظر مي رسدكه درآمدهاي نفتي با افزايش سرمايه گذاريها و مخارج واقعي دولت موجبات افزايش درآمد و مخارج غيرخوراكي خانوارها را فراهم آورده است. اين مقاله همراه با جدول و نمودار ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.