بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي سازوكارهاي حقوقي- قانوني موجود برنامه هاي پنجساله عمراني كشور در ايجاد حاشيه نشيني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميده امكچي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: حاشيه نشيني، پديده اي فراگير است كه وجه كالبدي آن به سبب بروز بيروني اش ملموس ترو به همين سبب براي بسياري قابل درك تر است. شماري سادگي ورود به گفتمان حاشيه نشيني را دليل ساده بودن آن مي پندارند و تصور مي كنند موضوع از ماهيت پيچيده اي برخوردار نيست، در حالي كه واقعيت خلاف آن را ثابت مي كند. حاشيه نشيني مقوله اي چندوجهي است كه بر بستري از تعاملات حاصل از مولفه هاي متعددبروز مي كند تشخيص تقدم و تاخر اين مولفه ها بر يكديگر مشكل بوده و همين نيز انسانرا به خطا مي اندازد. بطور مثال اين كه چه مكانيزمهايي در بطن روابط اقتصادي - اجتماعي جامعه موجود است كه موجب به حاشيه راندن اقتصادي و يا اجتماعي فرد مي شود يارابطه بين قرار گيري در بخش غير رسمي جامعه و به حاشيه رانده شدن اجتماعي - اقتصادي چيست. آيا اصولاً ارتباطي بين اين دو وجود دارد يا نه؟ حاشيه نشيني شيوه اي از اسكان است كه ويژگي هايي متفاوت با روشهاي اسكان رسمي وعرفي كشور را از خود بروز مي دهد. بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه در بطن برنامه هاي رسمي كشور و قوانين و مباني حقوقي مورد عمل آنها، مكانيزمهايي موجود است كه عليرغم هدف اصلي واوليه در تدوين و تنظيم شان ، خود موجب فرافكني جمعيت به دامنه هايسكونتگاهي و بروز پديده اي به نام " حاشيه نشيني" مي شود. بسياري از برنامه هاي ملي هم در بخش مسكن و هم در بخش عمران شهري، برغم اينكه هدف خود را تامين سرپناه و سكونتگاه براي همه شهروندان بويژه گروه هاي كم درآمد اعلام كرده اند، اما ضوابط و مقرراتي راتدوين مي كنند كه در عمل موجب حذف گروهي خاص از حوزه پوشش دهي برنامه شده وآنها را به خارج از دايره شمول خدمات خود مي رانند. در چنين شرايط گروهي كه خارج ازاين حلقه قرار مي گيرند از مكانيزمهايي براي تامين نيازمنديهايشان بهره جسته و سرپناهي متناسب با شرايط خود فراهم مي سازند كه بروز كالبدي آن را حاشيه نشيني مي نامند. مقاله حاضر در نظر دارد با جستجو در برنامه هاي پنجساله اقتصادي- اجتماعي كشور سازوكار موجود در بطن برنامه را كه موجب عدم پوشش دهي بخشي از جمعيت و به اعتباري فرافكني يا كنار گذاشتگي ( Marginalization) آنها مي شود. جستجو كند سپس مولفه هاي حقوقي- قانوني موجود در آنها را كه بطور ضمني و تدريجي موجب بروز اين پديده ميشود، بررسي و شناسايي كند تا با شناخت علل و زمينه هاي اصلي بروز اين پديده بتوان گامي در جهت حل آن برداشت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.