بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاخير در تكون هويت ايراني در جريان تجدد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): داور شيخاوندي , ساير آثار  

شماره صفحه: 113 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پس از طرح مساله و مروري گذار به مختصات ((هويت)) و مرجع هاي مادي،جسمي،تاريخي ،فرهنگي،اجتماعي-جامعوي،نويسنده به خاستگاه هويت هاي دهشي (محول)،خوني،خاكي و فرهنگي ،بطور عام مي پردازد و سرانجام در بخش يكم روي ((هويت ايراني))،به عنوان ((هويت ملي))يا جامعتي،تاكيد مي كند.در بخش دوم،مساله ي تحول هويت هاي ايلي-قبيله اي در جريان گذار از اجتماعات خرد قومي-محلي به جامعه ي مدرن ملي و در نتيجه،تكوين تدريجي ملت وهمبستگي ملي ،به عنوان يك پديده ي تاريخي-سياسي-جامعوي مطرح مي شود كه طي آن به مولفه هاي تكون ابعاد سرزميني ،زباني و نهادهاي ديني،دولتي،ارتباطي ،اقتصاد كلان وايران شمول،و تامين يكپارچگي سياسي،جامعتي و اشتراكات سنجه هاي زماني،زباني،نمادي و سوگو سورها...اشاره دارد. بخش سوم شامل تجزيه و تحليلي است از متن((شناسنامه ))به عنوان يك سند(جامعتي)دولتده كه حاوي هويت هاي ذهني و كنشي (محول و محقق)پيدا و پنهان است.در بخش چهارم علل تاخر در تكون ((هويت ايراني))يا ((كشوروندي))مطرح مي شود كه نويسنده آن را ناشي از تاخير تاريخي-سياسي در تشكل نهادهاي مدرن ملي از يك سو و ترويج و تعميم رسانه هاي فرهنگي-آموزشي و پيوند((پيرامون ))به ((مركز))از سوي ديگر،مي داند.در پايان،پيشنهادهائي را براي تربيت حس همبستگي ايراني و تقويت و اندرونيدن آن ارائه مي دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.