بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بازار مواد مخدر در ايران(قيمت،مصرف و تاثيرگذاري توليد خارجي)

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 92 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: جنبه هاي اقتصادي اعتياد تنها شامل رفتار مصرف كننده ،انگيزه ها و ساز و كارهاي توليد،حمل و نقل و توزيع و نقش قيمت و درآمد نمي شود ،بلكه به طور عمده بايد با ساختاراقتصاد سياسي سروكار پيدا كند.در آغاز،مقاله هاي ذوقي و عمومي و گاه بررسي هاي اثبات گرايانه تقليل گرا و متكي به الگوهاي فرضي نوكلاسيكي به طور محدودي منتشر مي شدند.در كنار آن به طور محدودتري اقتصاددانان راديكال جنبه هاي اقتصاد سياسي و اقتصاداجتماعي اعتياد را به گونه اي منتقدانه به بحث مي گذاشتندوامروز بهم انواع مطالعاتو تحقيات اقتصادي متعارف انتقادي و سيستمي درباره مواد مخدر در جريان است.اين مقالهبا روش سيستمي به ساختارهاي اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي مربوز به كليت قاچاق واعتياد مي پردازد و بر آن است كه انگيزه هاي نيرومندي براي توليد و مصرف وجود دارد.اين انگيزه ها،گذشته از مراحل فردي و استثنايي ،از همان جا ناشي مي شوند كه خود بهدوام ساختار نابهنجار اجتماعي و تشويق به مصرف كمك مي كند.روند افزايش مصرف از نابساماني هايي مايه مي گيرد كه مربوط به كاركردهاي نابسامان اقتصاد سياسي اند از جملهفقر و بيكاري و محروميت و وجود شبكه قدرتمند قاچاق كه با مديريت هاي سياسي نيز ارتباط جدي دارند.اما راه حلهاي اساسي در گرو حذف بازدارنده اصلي و دگرگوني ساختارهاي پديد آورنده اين آسيب هستند.با اين وصف ، با اتخاذ روشهاي موثر ريشه اي،به رغم دوامساختارهاي اساسي زاينده نابهنجاري ها مي توان مهار را به طور جدي و موثر بالا برد وهزينه هاي اجتماعي آن را به مقدار اساسي كاهش داد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.