بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مجازات زندان و ارتكاب مجدد جرم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عباس عبدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 77 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مفهوم ارتكاب با عدم ارتكاب جرم به نحو مشهودي با موقعيت و ارزيابي هزينه و فايده فرد بستگي دارد.زندان به عنوان اصلي ترين شيوه مجازات فرد مجرم يكي از اقلام عمده ورسمي هزينه ارتكاب جرم است،كه در عين حال متضمن آسيب ها و صدمات اجتماعي گوناگوني از قبيل از دست دادن شغل،طرد اجتماعي،كاهش منزلت اجتماعي و...مي باشد.از سويي،بين اولين مرتبه زنداني شدن فرد و دفعات ديگر،يادگيري شگردهاي خاص ارتكاب مجدد جرم،آشناييبا افراد جديد،و فرار از مجازات هاي قانوني و چگونگي تاثيرات ياد شده رابطه وجود دارد و به عوامل گوناگوني از قبيل شرايط داخلي زندان،امكانات ومديريت زندان و متغيرهاي فردي بستگي دارد.با شرايط حاضر تضاد بين ممانعت از ارتكاب جرم از طرف مردم عادييا تاثير در مجرم تلاش در جهت همنوايي با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي در زندان،امكان پذير نيست،مگر آن كه راهكارهاي جديدي در اين زمينه ارائه شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.