بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت عليه كودكان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مسعود چلبي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   صمد رسول زاده اقدام , ساير آثار  

شماره صفحه: 26 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: به نظر مي رسد تحقيقاتي كه در زمينه خشونت عليه كودكان انجام گرفته ،به خصوص در ايران ،به نظريه هايي كه خشونت را نتيجه تعاملات آشفته و مشكل ساز مي دانند كمتر توجهنموده اند.پژوهش حاضر سعي دارد با توجه به ساير عوامل تاكيد اصلي خود را بر عوامل رابطه اي درون خانوادگي (نظم و تضاد)معطوف كند.اين مطالعه تحقيقي پيمايشي است كه روي30 خانواده تهراني انجام گرفته است.براي تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيره و مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است.يافته ها نشان مي دهند كه متغير نظم و تضاددر خانواده به ترتيب اهميت ،اثرات موثر معني داري بر خشونت عليه كودكان در خانواهها دارند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.