بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روش هاي مشاركت جويانه در بررسي فقر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): پرويز پيران استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: نابرابري اجتماعي,روش هاي مشاركت جويانه,فقرزدايي,توسعه,فقر 

چكيده: فقر و نابرابري موضوعات تازه اي نيستند از آن زمان كه تفاوت گروه هاي انساي در دستيابي به امكانات مادي شكل گرفت و به آرامي نهادينه گرديد نابرابري اجتماعي اقتصادي وبه تبع آن فقر نيز زاده شد از اين روي موضوعاتي اين چنين كهنسال از منظرهاي گوناگون و تحت تاثير عوامل و دلايل متفاوت و بر پايه ايدئولوژي هاي مختلف به كرات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در هر زماني به تناسب فضاي جامعه و شرايط و امكانات راهحلهايي براي برخورد با آن در نظر گرفته شده است كه اين راهكارها گاهي با موفقيت وگاهي با شكست همراه بوده است. دهه هاي اخير و پس از ناكامي طرح هاي توسعه و برنامه هاي كمك به فقرا و فقرزدايي .موجب گرديده تا بحث از ضرورت مشاركت مردمي به ميان آيد.سرانجام در اواخر دهه 70 ميلادي و اوايل دهه 1980 بحث از ديدگاههاي مشاركت جويانه و ابزارها و روش هاي مشاركت جويانه قبول عام يافت هدف ديدگاه مشاركت جويانه مشاركت همه جانبه گروههاي هدف يا گروه هايي كه بر روي آنهاتمركزي صورت مي گيرد براي كسب اطلاعات چه براي اهداف پژوهشي يا برنامه ريزي است چنين گروههايي شامل افرادي است كه در معرض تحقيق يا برنامه اي قرار مي گيرند و استفاده كنندگان اقدامات بعدي به شمار مي روند. امروزه فوايد بكارگيري روش هاي مشاركت جويانه به حدي است كه اكثر سازمانهاي بين المللي و دستگاههاي اعطا’ كننده كمك و آژانس هاي برنامه ريزي به اين روش (روش مشاركتجويانه)روي آورده اند جوهر روش مشاركت جويانه در اين امر خلاصه مي شود كه گروههاي ذي نفع از طريق بحث و گفتگو در متن هاي مختلف زندگي و محل سكونت خود.موضوع را تشريحكنند.چارچوب عمليات را تدوين دارند ؛به اجرا در آورند و نظارت و ارزيابي كنند.پس گروه هاي هدف در تمامي مراحل حضوري فعال دارند و همه تمامي افراد بحساب مي آيند . ميتلين و تاپسون(1995) در مقاله ديدگاههاي مشاركت جويانه در نواحي شهري.تقويت جامعه مدني يا قدرتمند سازي قدرتمندان به كار بردن روش هاي مشاركت جويانه را متضمن فوايد زير مي دانند. - افزايش آگاهي و درك و شناخت در باب كنشگران كليدي و گروههاي اصلي در سطح محلي - بهبود كيفي و كمي اطلاعات در باب شرايط محلي - مشخص سازي امكانات توسعه اي ممكن در محل - بسيج منابع محلي و خارج از محل براي تحقق امكانات توسعه اي ممكن و محلي - تقويت اعتماد به نفس و توانمندي هاي سازمان محلي - تكامل و حمايت از راهكارهاي حل تضادهاي محلي روش مشاركت جويانه در بررسي فقر دستاوردهاي بسياري داشته است مهمترين دستاورد آن تشخيص خانوارهايي است كه به كمك فوري نيازمند مي باشند در روش مشاركت جويانه هدف پرداخت پول نيست .هدف توانمند سازي است هدف آن است كه با كمك اهالي راهكاريهاي پايدارجستجو شود در پايان بايد گفت روش هاي مشاركت جويانه تنها اميد فقيران جهان براي گريز از فقر محسوب مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.