بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: سنجش تاثير عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهكاري نوجوانان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): زهراالسادات مشكاني دانشيار دكتري تخصصي پزشكي اجتماعي , ساير آثار   محمدرضا مشكاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 3 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله،به بررسي ميداني موضوع بزهكاري نوجواني كه به جرم بزهكاري در تهران بزرگ در سال 1371 دستگير شده اند پرداخته ايم.چارچوب نظري اين بررسي يك نظريه تلفيقياست كه از تلفيق دو نظريه كنترل اجتماعي هيرشي و پيوندهاي افتراقي ساترلند و كرسي بوجود آورده ايم تا در تعيين علت ها هم عومل دروني و هم بيروني موقر در بزهكاري را به حساب آوريم .از بين 140 پسر و 15 دختر زير 18 سال،كه در آن سال دستگير شده بودند،با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان يافته به عمل آورده ايم.چهار متغير مربوط بهمعرف بزهكارارانه و 81 متغير مستقل را كه شامل خصوصيات فردي،وضع زندگي و مهاجرت،نظام حمايتي خانواده،باورها و عملكردها،ارتباط با بزهكاران و سرگرمي ها و گذران اوقاتفراغت بودند اندازه گيري كرده ايم.اجراي يك تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه تنهاسه عامل بر شدت بزهكاري اثر دارند و مي توانند آن را تبيين كنند.اين سه عامل عبارتبودند از :عامل وابستگي نوجوان به خانواده،باورها و نگرش ها و ارتباط با بزهكاران.يافته ها نشان مي دهند كه هر قدر وابستگي نوجوان به خانواده قوي تر باشد،از شدت اعمال بزهكارانه كاسته مي شود.باورهاي مذهبي عامل بازدارنده بزهكاري اند و نگرش هاي منفي نسبت به قانون ،مجريان قانون،و هنجارهاي اجتماعي باعث تقويت بزهكاري مي شوند.سرانجام ارتباط با بزهكاران به صورت صميمي و مستمر قوياً نوجوان را به سوي بزهكاري سوقمي دهد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.