بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: وضعيت كار دختران قالي باف

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شيرين افتخاري كارشناسي مترجمي زبان , ساير آثار   فروزنده جعفرزاده پور , ساير آثار  

شماره صفحه: 247 

شماره نشريه: 8 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: كاركودكان,دختران قالي باف,آسيب هاي اجتماعي,كودك و نوجوان 

چكيده: كودك جلوه آغازين تكامل بشري است كه بارها و بارها مورد بحث و گفتگوي انديشمندان ودلواپسان اين مهم قرار گرفته است واين بار نيز بحث پيرامون كودك و مسايل مربوط به وي و تلاش در بازشناسي اين موجود زيباي الهي است.وقتي از كار كودكان سخن به ميان ميآوريم منظور اشتغالاتي است كه كودكان به عنوان كارگر بدون مزد و يا كم مزد در آنهابه كار گرفته مي شوند.اثرات سوئ آسيب هاي اجتماعي اين گونه كارها بر كودك در آيندهآنان غير قابل اغماض است. در اين مقاله پس از ارائه تعاريف قوانين كار كودكان در ايران و ذكر نمونه هاي بينالمللي از بهره كشي ار كودكان ـبه وضعيت كار كودكان در يازان با توجه به اطلاعات موجود پرداخته خواهد شد.سپس به يكي از كارهايي كه در برخي از روستاها توسط كودكان انجام مي شود،اشاره مي شود و به اثرات زيانبار اين گونه كارها-و ديگر مشاغلي كه به نوعي بهر كشي محسوب مي شود-بر ترك تحصيل ويا ميزان سواد،جسم و روان كودكان اشاراتي خواهد شد،همچنين سود اقتصادي و درآمدي را كه اين مشاغل براي اقتصاد خانوار به ارمغان مي آورد،بررسي و در خاتمه براي بهبود اشتغال كودكان پيشنهادهايي بيان مي كنيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.