بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كار كودك،مفاهيم و رويكردها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مروئه وامقي دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 231 

شماره نشريه: 8 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: كار,كودك,حقوق كودك 

چكيده: بر اساس برخي ارزيابي ها در حال حاضر بيش از دويست و پنجاه ميليون كودك 15-14 سالهدر سراسر جهان مشغول فعاليته هاي اقتصادي هستند.اين در حالي است كه كليه قوانين و كنوانسيون هاي جهاني به طور مداوم بر ضرورت توقف كار توسط كودكان تاكيد مي كنند.در كشور ما نيز حضور كودكان در محيط كار به اشكال مختلف همرواره وجود داشته است.در سالها ي اخير نيز اين وضعيت با واكنش افكار عمومي بر پديده هايي،مثل:كودكان خياباني قابل پيگيري است. در اين مقاله تلاش مي شود تا به مفاهيم ،علل،آمار جهاني و رويكردهاي بين المللي مسئله كار كودكان پرداخته شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.