بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي ميزان تحقق يافتگي برنامه هاي بهداشتي در برنامه هاي توسعه توصيه هايي براي برنامه چهارم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي ماهر استاديار دكترا فوق دکترا اقتصاد بهداشت , ساير آثار  

شماره صفحه: 121 

شماره نشريه: 8 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: برنامه توسعه,درمان,بهداشت,برنامه چهارم توسعه 

چكيده: برنامه هاي توسعه در جهان امروز در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به منظور دستيابي به اهداف بلند مدت تدوين و اجرا مي شوند.در كشور ما فرايند برنامه ريزيتوسعه ملي از پيش از انقلاب اسلامي أغاز شد ولي به طور مشخص پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران دو برنامه طراحي و اجرا شد و برنامه سوم سالهاي پاياني خود را مي گذراند. برنامه هاي بهداشتي عمدتاً شامل بخش بهداشت عمومي،درمان و دارو،بيمه درمان و أموزشپزشكي است كه در برنامه نخست تفكيك مشخصي نداشته،ولي در برنامه هاي دوم و سوم كاملاً تفكيك شده اند.به طور كلي هر چه برنامه هاي توسعه به پيش رفته اند،فرايند برنامهريزي بهتر شده است،هر چند به نظر مي رسد اهداف تا حدي با انگيزه هاي سياسي تعيين شده اند. اگر چه عمدتاً به اهداف كمي در برنامه هاي اول ،دوم و سوم دست يافته ايم.ولي اهدافكيفي به صورت غير عملي باقي مانده اند.در أستانه تدوين برنامه چهارم توسعه چالش هاي عمده زير در بخش بهداشت فراروي برنامه ريزان قرار دارد كه بايد به أنها توجه لازممبذول شود،تغييرات جمعيتي ،تامين منايع مالي در بخش بهداشت،بحران هايي همچون پديدهسالمندي ،گسترش بيماري هاي واگيردار و صعب العلاج،اعتياد،مديريت بخش بهداشت،درمانو أموزش پزشكي و بالاخره ساماندهي بازار دارو از توليد تا مصرف. در نهايت به نظر مي رسد در صورت طي شدن روند اصول برنامه ريزي و هدف گذاري صحيح بابرنامه ريزي منسجم،بتوان به پيشبرد اهداف بهداشتي در سه رده پيشگيري،درمان و بازتواني نائل شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.