بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: توابع رفاه اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): غلامرضا موسي خاني كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 15 

شماره نشريه: 8 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: رفاه اجتماعي,تابع,شاخص 

چكيده: درباره رفاه و ارتباط أن با برخي متغيرهاي اقتصادي(از جمله چگونگي توزيع درأمد و يامطلوبيت هاي كسب شده بوسيله افراد)مي توان گفت كه تغيرهاي رفاه افراد،وابستگي خاصيبه سطوح درأمدي و ميزان كسب مطلوبيت أنها دارد و در نتيجه برخي شاخص هاي ارائه شدهدر مورد رفاه اجتماعي،از شاخص هاي نابرابري توزيع درأمد و برخي نيز از مطلوبيت هايكسب شده به وسيله افراد تبعيت مي كنند. در اين مقاله به اختصار،ادبيات نظري توابع رفاه اجتماعي،مرور و برخي توابع رفاه اجتماعي از جمله تابع رفاه اجتماعي أمار تياسن (A,K,Sen)معرفي مي شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.