بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحليل جنسيتي و تجربه عملي آن در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شراره ورزگر كارشناسي ارشد ترويج , ساير آثار  

شماره صفحه: 87 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000253&MissID=31

کليد واژه: تحليل جنسيتي,زنان,فعاليت,منابع طبيعي 

چكيده: اين نوشتار با هدف معرفي تحليل جنسيتي،براي آشنايي برنامه ريزان و تدوين كنندگان پروژه هاي توسعه با اين بحث و تجربه عملي آن در ايران تدوين شده است.تحليل جنسيتي نوعي روش شناسي است كه تصوير جامعي از سهم و نقش زنان و مردان را در جامعه مورد نظر بهنمايش مي گذارد.زمينه هاي مشابهت و تفاوت نيازهاي زنان ومردان و آنجا كه نقش هاي آنها مكمل يكديگرند،موضوع مورد بررسي در اين روش مي باشد.چارچوب عملي تحليل جنسيتي شامل چهار موضوع اصلي است:(1)شناخت زمينه توسعه،(2)شناخت فعاليت زنان ،مردان و نقش آنها،(3)دسترسي زنان ومردان و كنترل آنها بر منابع و نيازها،(4) طراحي برنامه عمل مورد نياز براي كاهش نابرابريهاي جنسيتي و سازگاري نيازهاي مردان و زنان با اهداف توسعه. كاربرد روش تحليل جنسيتي در كارگاه آموزشي با كارشناسان توسعه روستايي نشان دهندهضرورت برگذاري دوره هاي آموزشي و ارتقائ دانش تدوين كنندگان پروژه هاي توسعه روستايي در اين زمينه است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.