بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: همسر آزاري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): بشير نازپرور پزشكي قانوني , ساير آثار  

شماره صفحه: 25 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000253&MissID=31

کليد واژه: خشونت,زنان,فيزيكي,همسرآزاري 

چكيده: مطالعات انجام شده در مورد پديده همسرآزاري حاكي از آن است كه خشونت دوران كودكي درمردان همسرآزار زياد است.در خانواده هايي كه فرزندان كتك خوردن مادران خود را تجربه كرده اند،در بزرگسالي،دختراني تمايل به تحمل همسرآزاري دارند و پسران،كتك خوردن همسر را حق قانوني خود مي دانند.اين مقاله در پي شناخت پديده همسر آزاري و عوامل ظهور اين پديده در ايران است.به اين منظور با استفاده از روش ميداني و با تكنيك گروه نمونه و شاهد،پرسشنامه اي ميان 180 زن كه به پزشكي قانوني تهران مراجعه كرده بودند به طور تصادفي توزيع و تكميل گرديد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در متغيرهاي سن،نوع شغل ،تحصيلات،سابقه ازدواج قبلي تفاوت معني داري بين گروه شاهد،گروه نمونه وجود ندارد ولي در متغيرهاي مربوط به وضعيت زندگي شوهر در دوران كودكي،وضعيت خاص شوهر،(سابقه جرم ،تعداد زوجات و...)تفاوتمعني داري بين دو گروه شاهد و نمونه وجود دارد. مهمترين نتيجه پژوهش تاكيد بر نقش اساسي زمينه هاي تربيتي - فرهنگي در بروز پديدههمسر آزاري است.بطوريكه مرداني كه در كودكي در خانواده هاي خود شاهد كتك خوردن مادران خود بوده اند،شوهران معتاد و با سابقه مجرميت وكسانيكه همسر متعدد دارند به خشونت عليه زنان بيشتر روي مي آورند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.