بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تبيين نگرش نسلي به زن در جامعه ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): تقي آزادارمكي دانشيار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار   غلامرضا غفاري دكترا جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 7 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000253&MissID=31

کليد واژه: انسداد اجتماعي,ديدگاه فمينيستي راديكالي,نسل,نگرش 

چكيده: در اين مقاله نگرش نسلي به موضوع جنسيت در قالب سه نسل جوان،ميانسال و سالخورده مورد بررسي قرار گرفته و هدف پاسخگويي به سه پرسش زير است: 1-آيا نسل هاي مختلف نگاه و نگرش متفاوتي نسبت به زن دارند؟ 2-آيا اين تفاوت در جامعه شهري وروستايي به صورت يكسان وجود دارد؟ 3-آيا نگرشي نسلي ميان دو جنس زن و مرد تفاوت دارد؟ نتايج آزمون آماري بر روي داده هاي پژوهش كه به روش پيمايشي و با تكنيك مصاحبه حضوري در شهر تهران وكاشان جمع آوري شده است دلالت بر وجود روابط و تفاوت معناداربين نگرش به زن ،ميان سه نسل جوان ،ميانسال و سالخورده و نيز در جامعه شهري و روستايي ودر جامعه زنان و مردان دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.