بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و فقرزدائي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جمشيد هومن استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر صنعت عمومي طبقات مستضعف جامعه است. در پاسخ به اينكه فقير كيست گالبرايت معتقد است " فقير كسي است كه درآمدش خيلي پائين تر از درآمد سرانه جامعه اي باشد كه درآن زندگي مي كند، چنين شخصي ، ضمناً موقعيت اجتماعي نامطلوبي نيز دارد. در شناسائي طبقات فقير جامعه jeanlabbens ميگويد : براي شناختن فقرا مي توان سه متغير نامبرده زير را معيار قرار داد كه عبارتند از : 1- منزلت اجتماعي 2- توان و نفوذ اجتماعي 3- ميزان درآمد فرد دراين زمينه Maxweber با جامعه شناس فوق هم عقيده است و فقط در بخش سوم متغيرها بجاي ميزان درآمد طبقه اجتماعي را قرار مي دهد. اما Vercavteren معتقد است كه بايستي طبقات فقير جامعه را از سه نقطه نظر نامبردهزير مورد مطالعه قرار داد تا شناخت علمي حاصل گردد. 1- از نقطه نظر موضعي و مكاني (محيطز نشو و نما، سكونت ، فعاليت) 2- از نقطه نظر عمومي و تيپيك (وضع ظاهري سرو صورت ولباس و غيره ) 3- از نقطه نظر فرهنگي (راي و نظر عرف و عامه) O.lewis كه در زمينه فقر در مكزيك تحقيقات جالبي دارد، معتقد است كه هرگاه در جامعه اي " فرهنگ فقر" پديدار شود درآن جامعه پديده فقر رشد دائم التزايدي خواهد داشت كه از نظر او علائم اين فرهنگ به چهار گروه زير تقسيم مي شود. 1- اشخاص و خانواده هايي كه دراين فرهنگ غوطه ورند و جذب هيچ نهاد و سازمان عمومينشده اند 2- وابستگان به فرهنگ فقر، كه نحوه گفتار و رفتار آنها نمايشگر فرهنگ فقر است. 3- در زمينه روابط وامور خانوادگي ، علامت فرهنگ فقر ، راج روابط جنسي آزاد و خشونت و فحاشي و بروز جرم و جنايت و نيز گسستگي هاي فراوان پيوندهاي خانوادگي است . 4- غوطه وران در فرهنگ فقر، از لحاظ رواني، اتكاء بنفس ندارند. از مهمترين عوامل موثر درايجاد فقر ، مهاجرتهاي روستايي ، بيكراي يا بيكراي پنهانشهرسازي و معماري جديد و قيمت سرسام آور و زمين و كرايه خانه ميتواند باشد. در زمينه مبارزه با فقر چه بايد كرد؟ بايستي درآگاهي دادن دو قشر " فقير" و " غني"جامعه در زمينه هاي زير اقدام بعمل آورد. 1- آگاه نمودن ثروتمندان به انواع دردهاي اجتماعي 2- آگاه نمودن فقرا از اهميت وجودي خود در جهت سازندگي 3- Jean Labbens به كشورهاي فقير توصيه مي كند كه جهت رهائي از فقر بايستي از سه مهلكه زير خود را نجات دهند. الف- عقب ماندگي ب- در حاشيه بازارهاي بين المللي قرار گرفتن ج- وابسته بودن كه جهت حل مشكل عقب ماندگي بايد فعاليتهاي توليدي را تنوع بخشيد واز وابستگي تك محصولي بدرآمد و بداخل بازارهاي بين المللي راه پيدا كرد و در عين حال هرگز نبايد ازمركزيت و محور بودن بازارهاي داخلي دور شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.