بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مشاوره و روان درماني به عنوان درماني در دسترس:گامي به سوي رفاه اجتماعي كم توانهاي ذهني

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اصغر دالوندي مربي كارشناسي ارشد پرستاري , ساير آثار   سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: مشاوره,روان درماني,كم توان ذهني,شناخت,رفتار 

چكيده: خلاصه علي رغم اين واقعيت كه كم توانهاي ذهني نيز به همان نوع و طيف اختلالات عاطفي دچارمي شوند كه افراد عادي،به ندرت براي آنها خدمات مشاوره و روان درماني به عنوان اولين انتخاب منظور مي شود،به جدي كه عده اي از متخصصان بهداشت رواني اظهار كرده اند كه كم توانهاي ذهني با اختلالات رواني از خدمات بهداشت رواني،اظهار كرده اند كه كم توانهاي ذهني با اختلالات رواني ،از خدمات بهداشت رواني،كمترين بهره عايدشان مي شود.همچنين بسياري از آنهايي كه با كم توانهاي ذهني كار مي كنند،به كرات مقاومتهايي بهشكل ترديد ،اكراه و مخالفت مستقيم مراكز بهداشت رواني و متخصصان خصوصي را در مواجههبا كم توانهاي ذهني گزارش كرده اند.هدف اين مقاله جلب توجه دست اندركاران نظام مشاوره و روان درماني به اين موضوع است كه براي برخورد با مشكلات عاطفي اين قبيل افراد،بايد از مشاوره و روان درماني به عنوان اولين انتخاب استفاده كنند و در ميان متخصصان تمايل بيشتري براي ارائه اين قبيل خدمات به وجود آيد.براي اين منظور ابتدا از ويژگيهاي ثمربخش مشاوره و روان درماني و نيز از عناصر موثر در دخالتهاي درماني مفيد بحث مي شود و در انتها ضمن جمع بندي مطالب ،پيشنهاداتي ارائه مي گردد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.