بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تحول در سيستم رفاه و تامين اجتماعي كره جنوبي و درسهايي براي ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 2 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه توسعه و رشد سريع اقتصادي،در زمينه هاي اجتماعي سه نتيجه عمده را بر جاي مي گذاردكه عبارتند از:افزايش درآمد سرانه،تسريع روند حركت به سمت خانوار هسته اي و افزايشميزان نسبي جمعيت مدرن و توسعه يافته در بخش اقتصادي،اما اين رشد و توسعه با ايجادسيستم اجتماعي مناسب با آن همراه نشده است.تا سال 1995 چهار نوع بيمه تامين اجتماعيدر كره جنوبي ايجاد شده است:بيمه صدمات صنعتي(1964)،بيمه خدمات درماني(1977)،برنامه بازنشستگي ملي (1988) و بيمه بيكاري .اين برنامه ها همراه با كمكهاي گسترده بخش دولتي اساس نظام رشد اقتصادي ،افزايش و سپس بروز بحران اقتصادي،اين موضوع به وضوح بهاثبات رسيد كه نظام تامين اجتماعي كره جنوبي را تشكيل مي داده است.اما با سرعت گرفتن رشد اقتصادي،افزايش و سپس بروز بحران اقتصادي،اين موضوع به وضوح به اثبات رسيد كه نظام تامين اجتماعي كره جنوبي پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست.دولت كره به دلايل مختلف وارد پروسه ارتقاي كيفي نظام تامين اجتماعي شد ودر اين مسير ،سيستم بهداشت و درمان به عنوان نقطه شروع اصلاح سيستم تامين اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. در گذشته سياست اصلي دولت در بخش بهداشت ودرمان تنها بر ايجاد بيمارستانهاي بزرگ عمومي در شهرهاي بزرگ متمركز شده بود.اما در دوره جديد،نخست هدفگذاري سيستم بهداشت ودرمان ملي از تسهيل معالجه بيماريها به تسهيل امكان جلوگيري از بيماري تغيير يافت،دوم اينكه سيستم مراقبتهاي بهداشتي جاي خود را به سيستم مراقبت و مديريت بهداشتي درتمام طول عمر،داد .سومين حركت عمومي تر كردن سيستم دسترسي يكسان و آسان به امكاناتبهداشتي ودرماني براي همگان بود.از سوي ديگر ،با توسعه تكنولوژي صنايع وابسته به بهداشت ودرمان تلاش شد تا رقابت پذيري و درمان حاكم ساختن سيستم مراقبتي شديدتر برايتضمين سلامتي توليدات دارويي و غذايي بود. در واقع بايد اذعان كرد مهمترين اصلي كه در نظام تامين اجتماعي كره به فراموشي سپرده شده بود توجه كمتر به تحت پوشش كامل قرار دادن فقيرترين اقشار جامعه بود.بنابراين آنچه نياز جامعه كره تا قبل از ايجاد تحول در نظام تامين اجتماعي تلقي مي شد،تنهاافزايش فراگيري نظام تامين اجتماعي تا پايين ترين سطوح جامعه بود.البته در آن بينسياست اصلي پرهيز از ارائه كمك مستقيم و افزايش استقلال و خود اتكايي طبقات ضعيف جامعه بود.همچنين سياست جديد نظام تامين اجتماعي كره جنوبي بيش از آنكه بر از دست رفته هاي انسان(بيمه عمر،معالجه،بيمه بيكاري و...)تاكيد كند بر ايجاد شغل ،حفظ بهداشتو ارتقاي سطح آموزش پرداخت .به عبارت بهتر،در سيستم جديد نگرش تامين آينده بيش از جبران گذشته مورد توجه قرار گرفت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.