بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: گرايش هاي جديد سرقت در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رضوان نيري كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سرقت يكي از انواع جرايمي است كه در اكصر جوامع پر تعدد است.حتي در گذشته هاي بسياردور زندگي بشر خالي سرقت نبوده و به اشكال مختلف انجام شده است.اين جرم كه بعد ازقتل با سابقه ترين جرائم به حساب مي آيد،دستخوش تحولات و تغييرات زيادي شده و شكل انجام آن در زمانهاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير كرده است.گذشت زمان بر اين پديدهنظير تمام اموز اثر گذاشته و تحولاتي در آن بوجود آورده است.شكل انجام شيوه ها،و سائل و ابزار مورد استفاده ،نوع مال و اشيائ مسروقه و...همچنين وضعيت سارقين از جهاتگوناگون تغيير يافته است. گسترش رسانه هاي جمعي و توجه رسانه ها(به ويژه مطبوعات)به جرائم،خود يكي از عواملاشاعه روش و عاملين آن(سارقين)شده است.رسانه هاي جمعي (مطبوعات،تلويزيون و...)موجبجريان شتاب گير تغييرات و تحولات اجتماعي در جهان شده و افكار عمومي را سخت تحت تاثير قرار مي دهد.يكي از اخباري كه مدام در رسانه ها منعكس مي شود جرم جنايت است كه تاثير زيادي قرار مي دهد.يكي از اخباري كه مدام در رسانه منعكس مي شود جرم و جنايت است كه تاثير زيادي روي افكار عمومي مي گذارد،در حالي كه يكي از نقشهاي خوب خبررسانيدر رسانه ها مي تواند ايجاد ترس از جرم در ميان مردم باشد. پرداختن به جرايمي چون سرقت در صفحه حوادث با تيترهاي جنجالي،موجب مي شود سطح اعتماد عمومي كاهش يافته و در نتيجه احساس ناامني در جامعه بوجود آيد.اگر نيروهاي پليسو انتظامي در برابر پيچيدگي هاي اين جرايم از روشهاي قديمي مبارزه استفاده كنند معلوم نيست چقدر بتوانند در ايجاد امنيت موفق باشند.اين نيروها به موازات پيچيده شدنشرايط زندگي در شيوه هاي عمل سارقين و مجرمين مي بايست باطي دوره هاي آموزش با جديدترين روشهاي مبارزه و مهار مجرمين آشنا شده و به موقع بتوانند از اين شگردها در مبارزه با مجرمين و سارقين بهره برداري نمايند. طبق تقسيم بندي اي كه براي سرقت شده است سرقت شامل:سرقت منزل،سرقت مراكز تجاري و مغازه،دخل زني،كشوزني،جيب بري،كيف قاپي،گردن بند قاپي سرقت وسايل نقليه،سرقتهاي مسلحانه و راهزني،سرقتهاي كامپيوتري،سرقت از طريق هيپنوتيزم مي باشد. جامعه آماري صفحه حوادث روزنامه ها در نظر گرفته شده است.از ميان روزنامه ها صفحهحوادث روزنامه ايران در طول يكسال 1380 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي است بيشتر سارقين (بيش از 50%) بين سنين 18 تا 40 سال مي باشند.بيش از80 درصد سرقتهاي توسط مردان صورت مي گيرد.بيشتر سرقت ها توسط يك سارق صورت مي گيرد،بيشترين سرقت در فصل پاييز و كمترين سرقت در فصل بهار اتفاق افتاده است.بيشترين سرقت در ده روز سوم هر ماه گزارش شده،بيشترين گزارشهاي سرقت در دو روز اول هفته بوده است.بيشترين سرقتها در اماكن و معابر عمومي صورت گرفته است.بيشترين سرقت مربوط به اشيائ قيمتي و با ارزش بوده است.بيشتر سرقتها مسلحانه مربوط به سلاح گرم بوده است و كمترين سرقتها با اعمال ضرب و جرح صورت گرفته است.بيشترين سرقتها در شب صورت گرفته است.نتيجه كلي ،تغيير نحوه عمل و شگرد سارقين بوده و تركيب سرقت با ساير جرايم هم ازموارد قابل توجه است. در صورت استفاده پليس و نيروي انتظامي از روش هاي قديمي در برابر اين پيچيدگي معلوم نيست چقدر بتواند در ايجاد امنيت موفق باشد.پس بايد با طي دوره هاي آموزشي با جديدترين روش هاي مبارزه و مهار مجرمين آشنا شوند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.