بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: فقر و تعاريف گسترده آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1369


سمينار: سمينار فقر و فقرزدايي -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي مولائي مربي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: فقر را معمولاً برآورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به حد كفايت تعريف كرده اند. فقر زيانهاي فردي و اجتماعي فراواني در بردارد كه ميتوان آنها را بطور خلاصه بشرحزير بيان كرد. - اضطراب و رنج - بيماريهاي جسمي و رواني - جهل و عقب ماندگي - ستم اجتماعي و فردي - كينه توزي فقير و بدبيني او نسبت به افراد اجتماع و نظام اجتماعي - آمادگي براي فساد و جنايت - گردآمدن ثروت در دست گروه خاص - سقوط جامعه از نظر تمدن و فرهنگ علل اصلي فقر را مي توان درموارد زير جستجو كرد. الف : 1- علل اخلاقي 2- علل طبيعي 3- علل اجتماعي4- سوانح و حوادث غير قابل پيش بيني ب : سياستهاي استعماري دخيل در فقر در رابطه با فقرزدائي در كشور ما توجه به مسائلي چون تامين نيازهاي اساسي تامين شرايط و امكانات كار، تنظيم برنامه اقتصادي كشور، رعايت آزادي انتخاب شغل، منع اسرافو تبذير ، استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر، جلوگيري از سلطه اقتصادي ، تاكيد بر افزايش توليدات كشاروزي ميتواند موثر باشد. مسائل اشتغال و مراقبتهاي بهداشتي و مسكن و آموزش و پرورش و دوران سالخوردگي در ميان فقرا مشكلات عمده است كه فقط دولت مي تواند با اجراي برنام هايي مخصوص در جهت رفع آنها اقدام نمايد. از طرفي توانائي يك كشور براي تامين معيشت جمعيت روز افزون خودفقط بستگي به غناي منابع طبيعي آن ندارد. بلكه به مقدار تجهيزات سرمايه اي و قابليت فني توليد كنندگان داخلي نيز وابسته است و با توجه به جمعيت جوان كشور بايد تعاونيها را حمايت كرد و با راه اندازي مجتمع هاي كشت و صنعت د رمناطق حاصلخيز و واگذاريآن به نيروي جوام و فعال كشور بصورت تعاونيهاي روستائي قدماي موثري برداشت و از طرفي امكانات بهداشت درمان، آموزش و پرورش و غيره را به روستاها كشاند و از رشد بي رويه شهرنشيني به بهانه وجود امكانات اوليه زندگي پيشگيري نمود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.