بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي چگونگي وقوع سرقت از اماكن و اثرات رواني آن بر جامعه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سرهنگ حسين هاتفي اردكاني , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: وقوع سرقت معلول انگيزه ها،شرايط،علل و عوامل پيچيده و بسياري است كه موضوع علوم مختلفي چون:حقوق جزا،جرم شناسي و جرم يابي ،روانشناسي كيفري،جامعه شناسي كيفري،روانپزشكي و...است.از آنجايي كه اين پديده نه تنها به نظام مالي افراد مالباخته ،بلكه بهاقتصاد و روان جامعه نيز لطمات جبران ناپذيري وارد مي نمايد،لذا پيشگيري از وقوع آندر صورت وقوع رسيدگي و كشف آن در حيطه مسئوليت و وظايف عمومي ناجا و بالاخص عواملپاسگاهها،كلانتريها ومامورين آگاهي مي باشد.هدف از تحقيق شناسايي راههاي انجام سرقتاز اماكن و بررسي رواني اين گونه سرقتها بر جامعه و در نهايت پيشنهاد و راهكارهايمناسب براي جلوگير از وقوع آنها مي باشد. در اين راستا،ضمن پرداختن مختصر به تاريخچه ،انواع سرقتها مورد بررسي قرار گرفته وبه چهار سوال پاسخ داده مي شود:-چگونه يك فرد سارق مي شود؟-چگونه سرقت انجام مي شود؟-چگونه سرقت كشف مي شود؟چگونه سارق اصلاح و جامعه مصون مي شود؟ تحقيق به صورت ميداني صورت گرفته و با جمع آوري اطلاعات لازم از فرمهاي مربوطه،((اعلام شكايت و تقاضاي معاينه محل))كه از طريق معاونت تحقيقات و كشف جرايم ناجا(آگاهي) در اختيار همه نواحي قرار گرفته،با جامعه آماري مشخص ومحدوده جغرافيايي خاص،در مدت زماني 6 ماه اول سال بوده است. با توجه به نتايج حاصله از تحقق معلوم شد كه :-بيشترين فراواني مربوط به شكست پنجره منازل بوده است.بالا و پايين كشيدن مغزي درهاي ورودي به ساختماها و باز بودن در وپنجره ها در رديفهاي دوم سوم فراوانيها بوده است.85%سرقتها از منازل جنوبي و شرقي،كه حياط آنها به كوچه و خيابان راه نداشته ،انجام شده است.-مناطق تجاري-مسكوني بيشترين تعداد سرقت از منزل و مغازه را داشته و در محله ثروتمندنشين نيز مورد سرقت منزل صورت گرفته است.-از مجموع 283 مورد سرقت انجام شده،149 مورد در روز غير تعطيل و 117 مورد در ايام تعطيل صورت گرفته و بقيه زمانش نامعلوم بوده است.-كمترين تعداد سرقت در خرداد ماه و بيشترين آن در شهريور ماه بوده است.-بيشترين فراواني از نظر زمانسرقت ،بين ساعات 8 شب تا 4 صبح روز بعد بوده است. آنچه كه در راستاي نتايج حاصله به عنوان پيشنهاد مطرح است.الف:اقدامات درون سازماني (اين اقدامات به صورت عمومي توسط عوامل پاسگاهها،كلانتري ها ،دواير آگاهي و... بهصورتهاي مختلف .ب-اقدامات برون سازماني (استفاده از قفلهاي پيشرفته كه كليد آنها غير قابل ساخت است،مجهز كردن در و پنجره هاي فرعي به نرده و حفاظ ايمني ،استفاده ازچشم نامرئي و آيفونهاي تصويري،استفاده از شب بند در آپارتمانها،نصب دزدگير و آژيرهاي اعلام خطرو...).ج- تشكيل جلسه با اتخاديه در و پنجره سازان و ترغيب آنان به دگرگوني در ساخت در و پنجره هاي سنتي.د-تشكيل جلسه يا اعضاي اتحاديه جواهر فروشان و زرگران و بيان و تشريح نقاط قوت و ضعف مغازه ها و توجيه حفاظتي آنها.ذ-انجام تحقيقهاي مشابه در ديگر مناطق ومقايه نتايج حاصله و بررسي آنها.ر-استفاده از نظرات كارشناسان امنيتي -انتظامي در ساخت و سازه هاي شهري.ز-اجبار به احداث پاركينگ براي منازل نوساز. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.