بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تكدي به عنوان مساله اي اجتماعي از ديدگاه جامعه شناسي و اسلام

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد خومحمدي خيرآبادي كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از اهداف اساسي در جامعه اسلامي رسيدگي به مساله فقر و بهبود وضع نيازمندان استو يكي از شديدترين و زشت ترين چهره هاي فقر مساله تكدي است.تكدي به عنوان مساله علاوه بر بعد اجتماعي،ابعاد گوناگون اقتصادي،رواني را نيز دارد.به تعريف فولر(fuller)و مايرز(myers):((مساله اجتماعي عبارت است از الگوي رفتار و وضعيتي كه از سوي تعدادزيادي از افراد جامعه قابل اعتراض يا نامطلوب محسوب مي شود.اين عده تشخيص مي دهندكه برنامه ها،سياستها و خدماتي براي مقابله يا كاهش دامنه آن مساله ضرورتاً بايد انجام پذيرد.)) بنابراين تعريف شرايط زيان آوري كه توسط يك گروه اجتماعي،قابل سرزنش ونامطلوب تعريف نشده باشد به عنوان مساله اجتماعي شناخته نمي شود. اصولاً ديدگاه جامعه شناسي داراي خصيصه اي است ه براي تحليل يك پديده همه ابعاد آنرا كه ممكن است در قلمرو علوم مختلف مانندسياست،اقتصاد، مذهب،اخلاق و غيره قرار داشته باشد،مورد توجه قرار مي دهد.از ديدگاه جامعه شناسان مساله اجتماعي داراي ويژگيهاي زير است:1- مساله اجتماعي از ابعاد مختلف منشا تاثير ،و چگونگي حل آن جنبه اجتماعي دارد.2-يك الگوي رفتار يا وضعيت عيني و قابل مشاهده است،بنابراين واقعيت خارجي دارد،3-امري است نسبي ،از زماني به زمان ديگر و از جامعه يا گروهي به جامعه يا گروهديگر متفاوت است،4-جنبه ذهني دارد زيرا ملاك شناسايي آن به عنوان مشكل،مربوط به ارزشهاي گروهي از انسانها و نيز چگونگي درك آنان است،5-با قدرت اجتماعي ارتباط دارد زيرا افراد قدرتمند خود را شايسته تعريف و تعيين مسائل اجتماعي مي دانند،6- با امكانو ضرورت حل آن شناخته مي شود. نظر اسلام نيز در مورد مساله اجتماعي اين است كه :مسائل اجتماعي منشا’ اجتماعي دارد،مسائل اجتماعي اموري نسبي هستند،مسائل اجتماعي چهره زشت و ناپسند دارند و مسائل اجتماعي به شيوه جمعي قابل حل است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.